Για την παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερομηνία ληξης 24-5-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσίας εξειδικευμένης διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου του συστήματος μηχανογράφησης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής. Η διαχείριση και η ανάλυση αφορά δεδομένα μεγάλου όγκου φοίτησης, βαθμολογίας, επίδοσης, ερευνητικής δραστηριότητας και συνολικής ακαδημαϊκής προόδου. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των δεδομένων είναι 80.000 τεκμήρια που συνοδεύονται από μεταδεδομένα και πολυμεσικού τύπου αρχεία και στα οποία θα διενεργηθεί ανάλυση βάσει μεθοδολογιών ανάλυσης δεδομένων σε σύγκριση με ετερογενή αποθετήρια δεδομένων μεγάλου όγκου τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα αξιοποιούνται πολύπλευρα για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και για τη διάθεση και προβολή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του τμήματος (ενδεικτικά ιστότοπος, κοινωνικά δίκτυα ή και άλλες δράσεις) θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Ιωσηφ Ιωσηφίδης ΕΤΕΠ
Τηλέφωνο: 
2610 996986
Χρήστες: