Για την προμήθεια αγαθών , αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 25-5-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των δεκαέξι (16) αντιδραστηρίων και διαλυτών και συνολικά τριάντα (30) τεμαχίων/συσκευασιών, που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα,  συνολικού ποσού 1375,94 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Βιολογίας.
H προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης με ΑΔΑΜ 19PROC005756745

ΚΑΕ: 4121ΑZ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 
2610969211
Χρήστες: