ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα       21  /  5  / 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Νοσηλευτικής, 2) Φυσικοθεραπείας και 3) Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία»
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 674/18-5-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 18-05-2020)
ΑΔΑ:  ΨΡ0Σ469Β7Θ-ΧΗΚ                                         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16292

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ»
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 674/18-5-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 18-05-2020)
ΑΔΑ: ΨΓΔΣ469Β7Θ-Χ0Α                                          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16297

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ – ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ»
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 674/18-5-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 18-05-2020)
ΑΔΑ: Ω584469Β7Θ-Η7Ν                                           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ  16295

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ»
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 674/18-5-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 18-05-2020)
ΑΔΑ: 69544469Β7Θ-ΧΨΑ                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16300

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι η     22     /    7    / 2020

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Νοσηλευτικής:
e-mail: nursingsecr@upatras.gr
Ιστότοπος: http://nurs.upatras.gr/  
τηλ.: 2610 – 369130 / 131 / 114

Φυσικοθεραπείας:
e-mail: physiosecr@upatras.gr
Ιστότοπος:  http://physio.upatras.gr  
τηλ.: 2691 061150 / 26910 62850

Λογοθεραπείας:
e-mail: sltsecr@upatras.gr
Ιστότοπος: http://logoth.upatras.gr 
τηλ.: 2610 962801 / 962802 / 962803
Η Πρύτανις

 

                      ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Χρήστες: