Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής με τίτλο " Πληροφορική Επιστημών Ζωής" για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Τα Τμήματα Ιατρικής, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Φαρμακευτικής και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα λειτουργήσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πληροφορική Επιστημών Ζωής», το οποίο έχει ιδρυθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Υπουργική Απόφαση 80270/Β7/24.10.03 (ΦΕΚ 1630 τ.Β’ 6.11.03), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων 175417/Β7/29.10.14 (ΦΕΚ 3030/10.11.14 τ.Β’) και 512/4200/06.03.15 (ΦΕΚ 491/01.04.15 τ.Β’) και επανιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 814/12742 Απόφαση (ΦΕΚ 1632/10.05.2018 τ.Β’) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συνεδρ. 134/20.04.2018) και τις Συνελεύσεις των Τμημάτων Ιατρικής (αρ. συνεδρ. 695/19.03.2018), Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (αρ. συνεδρ. 132/17.04.2018), Φαρμακευτικής (αρ. συνεδρ. 425/28.03.2018) και Βιολογίας (αρ. συνεδρ. 12/19.04.2018) του Πανεπιστημίου Πατρών. Διέπεται από τις διατάξεις τoυ νόμου 4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Απόφασης 1379/21010 (ΦΕΚ 2972/24.07.2018 τ.Β’).

Το ΔΠΜΣ «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις ακόλουθες ειδικεύσεις:
Α. Βιοπληροφορική
Β. Ιατρική Πληροφορική

1. Κατηγορίες εισακτέων:
Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιο-Επιστημών (Ιατρική, Βιολογία, Φαρμακευτική, Νοσηλευτική, Χημεία κλπ), Τμημάτων σχετικών με την Πληροφορική καθώς και συναφών Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών το αργότερο μέχρι την ημερομηνία της ΕΔΕ που θα εγκρίνει τους επιλεγέντες φοιτητές. Οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

2. Αριθμός εισακτέων:
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα (30).

3.  Χρονική διάρκεια:
Η χρονική διάρκεια του ΔΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

4. Τέλη φοίτησης: Στο ΔΠΜΣ δεν απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

5.  Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Αίτηση έντυπη (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και στους ιστότοπους του προγράμματος http://pez.upatras.gr/ και του Τμήματος Ιατρικής https://www.med.upatras.gr).
 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ εφ’ όσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής.
 Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 
 Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της αγγλικής γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχουν.
 Τρεις συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου).
 Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφ’ όσον υπάρχει).
 Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ (εφ’ όσον υπάρχουν).

 Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ "Πληροφορική Επιστημών Ζωής" θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# 
Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη από 15.06.2020 έως και 11.09.2020.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την 11η Σεπτεμβρίου 2020, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας ΔΠΜΣ ΠΕΖ» στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών).

6. Επιλογή εισακτέων:
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης των εισακτέων με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων και προϋποθέσεων:
Α) Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου (θα εξετάζεται κατά περίπτωση η συνάφεια του διπλώματος ή πτυχίου με την ειδίκευση του Προγράμματος).
Β) Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Γ) Επίδοση σε τυχόν διπλωματική εργασία.
Δ) Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα, σχετική εμπειρία και δημοσιεύσεις.
Ε)   Συστατικές επιστολές.
ΣΤ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλων ξένων γλωσσών, ικανότητα χρήσης Η/Υ.
Ζ)  Αξιολόγηση επιλεγμένων υποψηφίων με συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η συνέντευξη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 21.09.2020 και 22.09.2020.

7. Έναρξη μαθημάτων για το ακαδ. έτος 2020-2021:
Προγραμματιζόμενη έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Α. Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
    Ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών
    26500 Ρίο Αχαΐας
    Τηλ.: 2610-969114 Fax: 2610 996103, rapti@med.upatras.gr (κ. Ράπτη Βάλλη)
Β. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.pez.upatras.gr
Γ. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής: www.med.upatras.gr
 
 

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610969043