Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 1-6-2020

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των ακατακύρωτων ειδών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών 2019», όπως αυτά περιγράφονται στο επισυναπτόμενο αρχείο: <ΜΗ_ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ_ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ_ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ.xlsx>, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 2.452,62 € (3.041,25 € με ΦΠΑ 24%), που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Φαρμακευτικής.

ΚΑΕ: 4121ΑΖ

 

Υπεύθυνος: 
Γιώργος Πάϊρας
Τηλέφωνο: 
2610962327
Χρήστες: