ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΚΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ Κ.Τ.Λ..ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΡΗΓΑΝΟΚΑΜΠΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΟΜΑ»

  11.160,00  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  Προσφορές μέχρι και την  5η  Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Χρήστες: