Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 10-6-2020

Για παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση της υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Υπολογιστικού Κέντρου), του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 15.600 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6 μήνες

που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής/Υπολογιστικό Κέντρο

ΚΑΕ:0419Α

 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Ελένη Μιχαλά
Τηλέφωνο: 
2610996900
Χρήστες: