Για την παροχή υπηρεσιών, μέχρι του ποσού αξίας 2500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημ. λήξης 15-6-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ Καθ. Ευστάθιος Μπούσιας
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην
Α) Εγκατάσταση και έλεγχο λειτουργίας των νέων ελεγκτών των εμβόλων, διασύνδεση ελεγκτών και συστήματος DAQ με μονάδες EtherCat μέσω του λογισμικού ,  διενέργεια προκαταρκτικών ελέγχων του συστήματος δοκιμών του Εργαστηρίου Κατασκευών,  βαθμονόμηση των αισθητήρων φορτίου & μετακίνησης,  τοποθέτηση εμβόλου στο πλαίσιο δοκιμών και
Β) Κατασκευή δοκού οπλισμένου σκυροδέματος και διενέργεια δοκιμής για έλεγχο του συστήματος καταγραφής
που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Κατασκευών, Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΚΑΕ:  0419Α

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Ευστάθιος Μπούσιας
Τηλέφωνο: 
2610996588
Χρήστες: