Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Θεραπευτική Άσκηση» του Τμ. Φυσικοθεραπείας για το ακαδ. έτος 2020-2021

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Θεραπευτική Άσκηση»
(Απόφ. 31/237/8038, ΦΕΚ 1093/τ.Β’/31.03.2020)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«Για την πλήρωση τριάντα (30) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Θεραπευτική Άσκηση» που οργανώνει το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21».

Η Συνέλευση του Τμήματος στην υπ’ αριθμ. 9/3.4.2020 συνεδρίαση, αποφάσισε την προκήρυξη μέχρι τριάντα (30) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεραπευτική Άσκηση» για το ακαδ. έτος 2020-2021.

Το Π.Μ.Σ. «Θεραπευτική Άσκηση» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) χρονικής διάρκειας τριών (3) διδακτικών εξαμήνων, βαρύτητας 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Έχει ως γνωστικό αντικείμενο την «Θεραπευτική Άσκηση», η οποία αποτελεί τεκμηριωμένη θεραπευτική παρέμβαση στη Φυσικοθεραπεία και γενικότερα στις Επιστήμες Υγείας με εφαρμογές σε ολόκληρο το φάσμα παθολογικών καταστάσεων και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων υγείας στο επιστημονικό πεδίο της «Θεραπευτικής Άσκησης» μέσω της
α) Απόκτησης ισχυρού επιστημονικού υπόβαθρου, γνωστικών δεξιοτήτων, και δημιουργικής σκέψης με ικανότητα υψηλής κριτικής ανάλυσης ώστε οι επιστήμονες υγείας να διευρύνουν την εμπειρία τους και να εμβαθύνουν την επιστημονική τους γνώση στην αποκατάσταση των ασθενών με βάση επιστημονικά τεκμηριωμένα προγράμματα και παρεμβάσεις θεραπευτικής άσκησης.
β) Διεξαγωγής μεταπτυχιακής έρευνας για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, και για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και κλινικών εφαρμογών στον επιστημονικό χώρο της Αποκατάστασης.
γ) Κατάρτισης των επιστημόνων υγείας με εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με την κλινική φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση και την εφαρμογή εξειδικευμένων και καινοτόμων προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης.

Δεκτοί στο Π.Μ.Σ. γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικοθεραπείας (Πανεπιστημίου, ΤΕΙ) και Τμημάτων Επιστημών Υγείας πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει ένα τεκμηριωμένο φάσμα γνώσης που πρέπει να παρέχει σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ένα σύγχρονο Πανεπιστημιακό Τμήμα Φυσικοθεραπείας, καταθέτοντας την γνώση και την εμπειρία του βάσει της φύσης της εκπαίδευσης που παρέχει στην ειδικότητα. Η εξ ορισμού στόχευση της Φυσικοθεραπείας αφορά την βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας, η οποία έχει αναπόσπαστο στοιχείο και τελικό εκφραστή την θεραπευτική άσκηση. Κατά συνέπεια ένα Τμήμα Φυσικοθεραπείας είναι το ιδανικό περιβάλλον για την εκπαίδευση των επιστημόνων υγείας, οι οποίοι διαθέτουν βάσει του πτυχίου και του επαγγέλματός τους την αναγκαία υποδομή πάνω στην παθολογία του ανθρώπου και την φυσική εξέλιξη των νόσων και τραυματισμών.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών  προσεγγίζει ολοκληρωμένα την θεραπευτική άσκηση συμπεριλαμβάνοντας
α) ως προς την γενική επιστημονική υποδομή: τις απαραίτητες γνώσεις μεθοδολογίας της έρευνας και στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων, καθώς και τις βασικές αρχές της επιστημονικής υποδομής για συστηματική ανασκόπηση και κριτική ανάλυση της βιβλιογραφίας αλλά και σχεδιασμό έρευνας,
β) ως προς τις προηγμένες γνώσεις υποβάθρου για τον προγραμματισμό και την προοδευτικότητα της θεραπευτικής άσκησης σε ασθενείς: την εμβιομηχανική τεκμηρίωση των παραμέτρων κίνησης και φόρτισης του ανθρώπινου σώματος κατά την εκτέλεση ασκήσεων, ώστε αυτές να γίνονται με ασφάλεια και αποδοτικά, καθώς και την στρατηγική του σχεδιασμού προγραμμάτων άσκησης, συνθέτοντας τις αναγκαίες γνώσεις από διάφορα επιστημονικά πεδία ώστε η θεραπευτική άσκηση να προσαρμόζεται ανά πάθηση ή κάκωση με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές δικλείδες και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τους στόχους του κάθε ατόμου,
γ) ως προς την τεκμηριωμένη αποκατάσταση: την πρόληψη και θεραπευτική προσέγγιση συγκεκριμένων παθήσεων, ειδικών καταστάσεων και πληθυσμών,
δ) τον σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη έρευνας που άπτεται της θεραπευτικής άσκησης. 

Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην ελληνική και/ή στην αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη του ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α’ και Β’) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο.

Τα προσφερόμενα μαθήματα κατανέμονται ως εξής:

Κωδικός         ΠΜ            Α΄ Εξάμηνο-Υποχρεωτικά Μαθήματα                                                   Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός
MTE-101         6              Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας                                       Τσέπης Η. – Λαμπροπούλου Σ.
MTE-102         8              Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική της Θεραπευτικής Άσκησης                     Ξεργιά Σ.
MTE-103         8              Σχεδιασμός Θεραπευτικής Άσκησης                                                       Τσέπης Η.
MTE-104         8              Θεραπευτική Άσκηση - Χειροθεραπεία Σπονδυλικής Στήλης                 Μπίλλη Ε.
                                       Β΄ Εξάμηνο-Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΜΤΕ-201         6             Σχεδιασμός Μεταπτυχιακής Έρευνας                                                      Μπίλλη Ε.
MTE-202         8             Προηγμένη Αθλητική Φυσικοθεραπεία                                                    Φουσέκης Κ.
MTE-203         8             Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στη Νευροαποκατάσταση                         Λαμπροπούλου Σ.
MTE-204         8             Ειδικά Θέματα Άσκησης και Αποκατάστασης                                         Ματζάρογλου Χ. - Μπανιά Θ.
                                      Γ’ Εξάμηνο-Εκπόνηση Εργασίας
MTE-301       30            Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία                                                      Φουσέκης Κ.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) «Θεραπευτική Άσκηση» έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα διεθνή σύγχρονα πρότυπα μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, καλύπτοντας όχι μόνο την ανάγκη για επιστημονική αναβάθμιση των νέων αποφοίτων Τμημάτων Φυσικοθεραπείας και Επιστημών Υγείας αλλά και έμπειρων κλινικών θεραπευτών. Το ΠΜΣ υλοποιείται μέσω δια ζώσης και εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη) εκπαίδευσης. Η δια ζώσης εκπαίδευση προγραμματίζεται σε 3 τριήμερα εντατικής εκπαίδευσης ανά εξάμηνο, στα οποία εντάσσεται η προηγμένη θεωρητική και  εργαστηριακή εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός αυτός προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές την ευκαιρία να προάγουν τις γνωστικές και ερευνητικές τους δεξιότητες καθώς και τις δυνατότητες λήψης απόφασης, καλλιεργώντας τεκμηριωμένη γνώση και αυτονομία στη μάθηση. Η δια ζώσης εκπαίδευση που θα λαμβάνει χώρα στα πλήρως εξοπλισμένα κλινικά και ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) και στις αίθουσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη Ρίου)  -ενός από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας- εγγυάται καινοτόμες δράσεις και υψηλά πρότυπα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

Οργανόγραμμα ΠΜΣ. Κάθε μάθημα έχει 13 υποχρεωτικές μεταπτυχιακές ενότητες (9 δια ζώσης – 3 σύγχρονης και 1ας ασύγχρονης εκπαίδευσης). Ειδικότερα, στα τρία (3) εντατικά τριήμερα του πρώτου έτους σπουδών, πραγματοποιούνται από 3 μεταπτυχιακές διαλέξεις-κλινικά εργαστήρια ανά μάθημα. Επίσης, πραγματοποιείται μια (1) τρίωρη εξ αποστάσεως μεταπτυχιακή διάλεξη, σε εβδομαδιαία βάση, κυρίως μέσω σύγχρονης εκπαίδευσης.

Το αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα των τριήμερων της εκπαίδευσης δια ζώσης στο ΠΜΣ «Θεραπευτική Άσκηση», καθώς και ο συνολικά εκπαιδευτικός προγραμματισμός του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Δίδακτρα φοίτησης.  Τα τέλη φοίτησης είναι συνολικά 2.700 €. Η καταβολή τους γίνεται σε τρεις ισόποσες δόσεις των 900 €, η πρώτη με την εγγραφή κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή και οι επόμενες με κάθε ανανέωση της εγγραφής στα επόμενα εξάμηνα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν:
1. Αίτηση υποψηφίου
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας βασικού πτυχίου.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
5. Αντίγραφο πτυχίου (Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμιο αλλοδαπής, απαιτείται η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ).
6. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
7. Δύο συστατικές επιστολές (θα κατατίθενται απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας).

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (αρχεία pdf που αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του ΠΜΣ με επισήμανση επιβεβαίωσης λήψης τους).

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνυπολογισμό των παρακάτω κριτηρίων, το καθένα από τα οποία αποδίδει συγκεκριμένο αριθμό μορίων:
α) Βαθμός πτυχίου: στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο x 5 μόρια.
β) Αναγνωρισμένος τίτλος γλωσσομάθειας που πιστοποιεί την άριστη (Γ2/C2) γνώση της ξένης (αγγλικής) γλώσσας (όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 1 του π.δ. 146/2007, την παρ.1 του άρθρου 1 του π.δ. 116/2006 και τον Α.Σ.Ε.Π.: 5 μόρια.
γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο επιστημών υγείας: 0-5 μόρια.
δ) Επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια) σε γνωστικό αντικείμενο επιστημών υγείας: ποιοτική αξιολόγηση από την ΕΑΥ από 0-5 μόρια.
ε) Προηγηθείσα επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου συναφής με την Αποκατάσταση: από 0,5 μόρια ανά έτος για τα πρώτα 10 έτη.
στ) Συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της ΕΑΥ: ποιοτική αξιολόγηση από 0-30 μόρια.
Στην Συνέντευξη του υποψηφίου συνυπολογίζονται:
(i) η εκτίμηση της προσωπικότητάς του,
(ii) η αποτίμηση της πιθανής ερευνητικής δραστηριότητάς του,
(iii) η ποιότητα των απαιτούμενων δύο συστατικών επιστολών.

Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε  στο ΦΕΚ ίδρυσής του ΠΜΣ (ΦΕΚ 1093/ τ.Β’/
31.03.2020).

Βασικό χρονοδιάγραμμα έναρξης προγράμματος
Η κατάθεση των φακέλων των υποψηφίων θα γίνεται μεταξύ 20 Ιουλίου και 5 Σεπτεμβρίου 2020, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

Οι ακόλουθες κρίσιμες ημερομηνίες  μέχρι την έναρξη των μαθημάτων έχουν ως εξής:

21 Σεπτεμβρίου 2020 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
21-24 Σεπτεμβρίου 2020 Ενστάσεις
28 Σεπτεμβρίου 2020 Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων κατάταξης υποψηφίων
30 Σεπτεμβρίου – 6 Οκτωβρίου 2020 Αιτήσεις για δωρεάν φοίτηση
9 Οκτωβρίου 2020 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δωρεάν φοίτησης
Ανακοίνωση αναλυτικού προγράμματος μαθημάτων
15-17 Οκτωβρίου 2020 Εγγραφή στο Πρόγραμμα (αίτηση εγγραφής - ταυτότητα)
19-23  Οκτωβρίου 2020 Πληρωμή δόσης φοίτησης (Α΄Εξάμηνο)
19-23 Οκτωβρίου 2020 Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου
1η Εβδομάδα Σύγχρονων-ασύγχρονων διαλέξεων

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610969043
Κατηγορία: