Παράταση Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για τον «Καθαρισμό των εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών στις Πόλεις Πάτρα (Ρίο και Κουκούλι), Αμαλιάδα, Μεσολόγγι

Αρ. Διακήρυξης 11/20
Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για τον «Καθαρισμό  των εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών στις Πόλεις  Πάτρα (Ρίο και Κουκούλι), Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, διάρκειας δύο ετών» με δικαίωμα προαίρεσης ένα επιπλέον έτος.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11/20.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Κατηγορία: