Το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΠΜΣ) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τις «Επιστήμες Αποκατάστασης». Το ΔΠΜΣ πραγματεύεται τις εφαρμογές και παρεμβάσεις βάσει ενδείξεων στις επιστήμες Υγείας και συγκεκριμένα στο πεδίο Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας σε ολόκληρο το φάσμα παθολογικών καταστάσεων και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.
Σκοπός του προγράμματος είναι:
1. Η απόκτηση ισχυρού επιστημονικού υπόβαθρου ώστε οι επιστήμονες υγείας να διευρύνουν την εμπειρία τους και να εμβαθύνουν την επιστημονική τους γνώση στην αποκατάσταση των ασθενών με βάση επιστημονικώς τεκμηριωμένα προγράμματα και παρεμβάσεις θεραπευτικής ή παρηγορητικής προσέγγισης.
2. Η έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, και για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και κλινικών εφαρμογών στον επιστημονικό χώρο της Αποκατάστασης.
3. Η διεπιστημονική εκπαίδευση επιστημόνων υγείας στο σχεδιασμό και υλοποίηση της έρευνας στις προηγμένες τεχνικές αποκατάστασης και στην προαγωγή της διεπιστημονικότητας στον τομέα της Αποκατάστασης με σκοπό την καλύτερη, έγκυρη και ασφαλή υπηρέτηση της υγείας του ατόμου.
4. Η κατάρτιση των επιστημόνων υγείας με εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με την κλινική λογοθεραπευτική, νοσηλευτική και φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση, ανάλογα με την ειδίκευση που θα ακολουθηθεί και την εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης και παρέμβασης. Απώτερος σκοπός, η επιτυχή σταδιοδρομία τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον ιδιωτικό και δημόσιο κλινικό τομέα.

Η οργάνωση και η ανάπτυξη του Διατμηματικού ΠΜΣ στην επιστήμη της Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας και ιδιαίτερα στο επιστημονικό πεδίο της Αποκατάστασης βρίσκεται σε άμεση σχέση με τις άλλες Επιστήμες Αποκατάστασης της Υγείας και την κοινωνία, είναι δε ζωτικής σημασίας για την κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη καθώς και για την βελτίωση των Υπηρεσιών Υγείας της χώρας μας.
Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» [Master of Science (MSc) in “Rehabilitation Sciences”] με ειδικεύσεις στην 1. Λογοθεραπεία, 2. Νοσηλευτική και 3. Φυσικοθεραπεία.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

Το Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπει για τη λειτουργία του τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται στα 1,800€. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε τρεις ισόποσες δόσεις, η πρώτη με την εγγραφή κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή και οι επόμενες με κάθε ανανέωση της εγγραφής στα επόμενα εξάμηνα.

Τύπος

Διατμηματικό

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος