Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες» για το ακαδ. έτος 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
με τίτλο «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες»
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
για το ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών, παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο. «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες». (ΦΕΚ  3033/22-7-2020 Τεύχος  β'). Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η φοίτηση προϋποθέτει υποχρεωτική παρουσία στα μαθήματα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020. Έδρα μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι η Πάτρα.

Απονεμόμενος τίτλος
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες
Εισακτέοι
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε είκοσι τρεις(23) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής:
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στην διαδικασία επιλογής για το Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
(α) Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής
(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης ισότιμο με εκείνο των ελληνικών ΑΕΙ, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.
(γ) Οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα στο Π.Μ.Σ. με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους με την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020. Οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών τους και αναλυτική βαθμολογία στη γραμματεία  του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών έως τις 25/9/2020.

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών  γίνεται με μοριοδότηση των προσόντων τους. Η μοριοδότηση περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. : http://addictioncounselling.wpnet.upatras.gr/

Υποβολή Υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση σε μορφή pdf μέσω της πλατφόρμας https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#
από τις 28/07/2020 έως τις 31/08/2020. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν ως τις 07/09/2020. Οι επιλεγέντες θα πρέπει να έχουν εγγραφεί ως τις 30/09/2020.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά σε μορφή pdf μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας είναι τα ακόλουθα:

1. Συμπληρωμένη την αίτηση υποψηφιότητας.
2. Βιογραφικό σημείωμα τύπου EUROPASS. 
3. Αντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής, απαιτείται και η υποβολή της επίσημης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ), οι επί πτυχίω φοιτητές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν το πτυχίο τους σύμφωνα με τις προβλέψεις της προκήρυξης.
4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου, με ακριβή μέσο όρο. 
5. Λοιπούς τίτλους σπουδών (σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπής, απαιτείται και η υποβολή της επίσημης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ).
6. Επίσημα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών.
7. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-(ΦΕΚ 659/τ.Β´).
8. Επιστημονικά δημοσιεύματα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με διαδικασία επιλογής εισηγήσεων (εάν υπάρχουν).
9. Βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης με αντικείμενο (εάν υπάρχουν).
10. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, επιμορφώσεις και μετεκπαιδεύσεις και βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας ή δράσεων σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (αν υπάρχουν).
11. Φωτοτυπία  Αστυνομικής Ταυτότητας.
12.  Δυο (2) Συστατικές Επιστολές.
13. Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Δίδακτρα
Τα δίδακτρα ορίζονται σε 2.400 € (ευρώ). Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις. Η 1η δόση κατατίθεται όπως προβλέπεται από την προκήρυξη, ενώ η 2η και η 3η δόση στις αρχές του 2ου και του 3ου εξαμήνου αντίστοιχα. Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο και εξ αιτίας του γεγονότος ότι το εν λόγω μεταπτυχιακό είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, η βιωσιμότητά του εξασφαλίζεται με την εγγραφή τουλάχιστον είκοσι (20 φοιτητών).

Υποτροφίες
Το ΠΜΣ δίνει υποτροφίες για κοινωνικούς λόγους σε ποσοστό έως 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που θα εισαχθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 35, παράγραφος 2 του Ν. 4485/2017.

Επικοινωνία και πληροφορίες: Γραμματεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πανεπιστημίου Πατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση secptde@upatras.gr ή στα τηλέφωνα 2610-9697000 - 4.
Γενικές πληροφορίες για το Π.Μ.Σ
http://addictioncounselling.wpnet.upatras.gr/

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                      O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

            Γιώργος Νικολάου                                                   Στέφανος Βασιλόπουλος
                 Καθηγητής                                                                       Αν.  Καθηγητής
 

 

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610969043