Αποτελέσματα επιλογής συμμετεχόντων για Πρακτική Άσκηση σε ελληνικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών ακαδ. έτους 2020-2021 (μέσω Erasmus+).

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης για Πρακτική Άσκηση σε Ελληνικές Αρχές του ΥΠΕΞ ακαδ. έτους 2020-2021 (μέσω Erasmus+) υποβλήθηκε μία (1) αίτηση.

Η Επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 7/2019-2020/30.07.2020 Συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την αίτηση σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Επιπρόσθετα, στον επισυναπτόμενο πίνακα ο/η συμμετέχων/ουσα αναφέρεται με τον «κωδικό ID». Πρόκειται για κωδικό μέσω της Πλατφόρμας Erasmus+ , ο οποίος αναγράφεται ευκρινώς κατά την είσοδό των συμμετεχόντων στην ηλεκτρονική αίτηση.

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει e-mail με οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία και τη συμπλήρωση των εντύπων (Σύμβαση και Learning agreement), προκειμένου να ξεκινήσουν οι ενέργειες για την καταβολή της α’ δόσης της επιχορήγησης.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι ενστάσεις που αφορούν στη βαθμολόγηση των κριτηρίων, μπορούν να υποβληθούν μόνο από τον υποψήφιο στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, υπόψη της Επιτροπής Erasmus+ σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (αριθ. 134/8116-28.02.2020 προκήρυξη http://www.upatras.gr/el/node/9077).

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
Τηλέφωνο: 
2610 969036