Αποτελέσματα επιλογής συμμετεχόντων στη δράση Erasmus+/KA103 Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη ακαδ. έτους 2020-2021.

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 7/2019-2020/30.07.2020 Συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την κατανομή θέσεων ανά Τμήμα για τη δράση της Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2020-2021, όπως αυτή αναφέρεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Erasmus+ αποφάσισε να εγκρίνει τη μετακίνηση 175 φοιτητών λαμβάνοντας υπόψη:
• τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για το ακαδ. έτος 2020-2021,
• το μέσο όρο κινητικότητας της προηγούμενης τετραετίας ανά Τμήμα,
• τη μοριοδότηση των αιτήσεων από τα Τμήματα,
• την υφιστάμενη χρηματοδότηση του προγράμματος για το ακαδ. έτος 2020-2021.

Επιπρόσθετα, στον επισυναπτόμενο πίνακα όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρονται με τον «κωδικό ID». Πρόκειται για τον κωδικό που έλαβαν οι υποψήφιοι μέσω της Πλατφόρμας Erasmus+ και ο οποίος αναγράφεται ευκρινώς κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων ανά Τμήμα εμφανίζεται με φθίνουσα σειρά.

Συγκεκριμένα:
• Οι επιλεγέντες φοιτητές έχουν σήμανση με πράσινο χρώμα.
• Οι φοιτητές των οποίων οι αιτήσεις έχουν ακυρωθεί από τους Συντονιστές εμφανίζονται με γκρι σήμανση.

 

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει e-mail με οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία και τη συμπλήρωση των εντύπων (Σύμβαση και Learning agreement), προκειμένου να ξεκινήσουν οι ενέργειες για την καταβολή της α’ δόσης της επιχορήγησης.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι ενστάσεις που αφορούν στη βαθμολόγηση των κριτηρίων, μπορούν να υποβληθούν μόνο από τον υποψήφιο στις Γραμματείες των Τμημάτων, υπόψη των αντίστοιχων Συντονιστών Erasmus+ σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (αριθ. 133/8114-28.02.2020 προκήρυξη http://www.upatras.gr/el/node/9074).

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
Τηλέφωνο: 
2610 969036