Μίσθωση δωματίων ξενοδ.ή επιπλ. διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του Παν. Πατρών στις πόλεις: Αγρίνιο, Αίγιο, Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, Πύργο» για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη

Παρατείνεται α) η καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως και την Τετάρτη16-09-2020 και ώρα 20:00 μ.μ. και β) ορίζεται νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήτοι η Τρίτη 22-09-2020 και ώρα 11:00 π.μ. για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις: Αγρίνιο, Αίγιο, Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, Πύργο» για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, με δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος» με αρ. Διακ. 15/20 και συστημικό αύξοντα αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 95536 

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: