Απόφαση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των διοικητικών υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη χρονική περίοδο από 1.1.2021 έως 31.12.2022

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει (ΦΕΚ/Β΄/684)

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020, στην Αίθουσα Σεμιναρίων, ισόγειο (αίθριο) του Α΄ κτηρίου της Πανεπιστημιούπολης (δίπλα από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) στην Πάτρα, έδρα του ανωτέρω Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω (β) σχετικής Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1. Η ψηφοφορία γίνεται ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής από την 8η πρωινή μέχρι και την 5η μεταμεσημβρινή ώρα, για όσους ψηφίσουν αυτοπροσώπως.
2. Η εφορευτική επιτροπή διευθύνει την εκλογή και τηρεί βιβλίο πρακτικών και πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Ο Πρόεδρος της επιτροπής αναθέτει σε ένα από τα μέλη της καθήκοντα γραμματέα για τη σύνταξη των πρακτικών. Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει την αστυνομική ταυτότητα αυτών που ψηφίζουν, σημειώνει τα ονόματά τους στον πίνακα των εκλογέων και τους καταγράφει σε ξεχωριστό πίνακα με τη σειρά που ψηφίζουν, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμό στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας που τηρεί η εφορευτική επιτροπή.
3. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της έκδοσης των αποτελεσμάτων μπορούν να είναι παρόντες στην εφορευτική επιτροπή οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους ή οι αναπληρωτές αυτών.
4. Οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους ή οι αναπληρωτές αυτών έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν στην εφορευτική επιτροπή ένσταση για παραβάσεις διατάξεων της ως άνω Απόφασης που τυχόν διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας μέσα ή έξω από την αίθουσα ψηφοφορίας. Οι ενστάσεις είναι γραπτές και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο βιβλίο των πρακτικών που τηρεί η εφορευτική επιτροπή.
5. Η ψηφοφορία για όσους υπαλλήλους υπηρετούν εκτός της έδρας του Πανεπιστημίου Πατρών, δύναται να γίνεται με αλληλογραφία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.), όπως ισχύει, ή αυτοπροσώπως αν το επιθυμούν.
6. Μέλος εκάστης εφορευτικής επιτροπής (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) εξουσιοδοτείται από τον πρόεδρό της για την παραλαβή των ειδικών φακέλων ψηφοφορίας που προβλέπονται στην ψηφοφορία με αλληλογραφία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της ως άνω Υ.Α. Οι εκλογείς, αφού συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιο της επιλογής τους, τοποθετούν στον εκλογικό φάκελο που φέρει τον τίτλο του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου τον οποίο κλείνουν και στη συνέχεια τον θέτουν στον ειδικό φάκελο ψηφοφορίας στον οποίο και σημειώνουν τα στοιχεία τους στη θέση του αποστολέα, καθώς και τον παραλήπτη για το μόνιμο προσωπικό ή τον παραλήπτη για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Στη συνέχεια ταχυδρομούν τον ειδικό φάκελο επί αποδείξει, στο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των φακέλων αυτών μέλος της εφορευτικής επιτροπής, το ταχύτερο δυνατό, ώστε να φθάσει στον παραλήπτη μέχρι την 8η.12.2020, καθορισμένη ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας και έως την 5η μεταμεσημβρινή ώρα. Φάκελοι που θα φθάσουν στον παραλήπτη –μέλος της εφορευτικής επιτροπής– μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, θεωρούνται εκπρόθεσμοι και δεν λαμβάνονται υπόψη.