Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 21-10-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: -
ΜΟΝΑΔΑ: -
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια για το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος:

Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης του δικτυακού τόπου του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με τα κάτωθι:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Η αναβάθμιση της δικτυακής πύλης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Πατρών πρέπει να βασιστεί πάνω στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου λαμβάνοντας υπόψιν:
• την αυξημένη λειτουργικότητα και αντοχή της δικτυακής πύλης είτε σε καταστάσεις αυξημένης επισκεψιμότητας είτε σε επιθέσεις ασφαλείας,
• μοντέλα ανοιχτού κώδικα με τεκμηρίωση που συνεπάγεται την εύκολη συντήρηση και πιθανή αναβάθμιση στο μέλλον,
• αυξημένη ασφάλεια λόγω του μοντέλου ανοιχτού κώδικα και των συνεχών αναβαθμίσεων που προσφέρονται.

Πάνω στη βάση της ανασχεδιασμένης δικτυακής πύλης πρέπει να αναπτυχθούν τα απαραίτητα υποσυστήματα (modules) που χρειάζονται για την παροχή της πλήρους λειτουργικότητας που παρέχει σήμερα η δικτυακή πύλη ή την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ενσωμάτωσης νέων λειτουργιών και δυνατοτήτων στο μέλλον (εύκολη αναβάθμιση των λειτουργικών του δυνατοτήτων). Ο ιστότοπος θα έχει και στατικό και δυναμικό τμήμα, ενώ έχει μεγάλη σημασία η ενσωμάτωση δυνατοτήτων διαδραστικότητας. Τόσο η βασική δικτυακή πύλη όσο και τα επιμέρους υποσυστήματα που θα αναπτυχθούν ή/και θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να μην απαιτούν καμία περαιτέρω μελλοντική πληρωμή για άδεια λογισμικού καθώς είτε θα καλύπτονται από άδεια λογισμικού ανοιχτού κώδικα είτε θα αγοραστούν άπαξ άδειες χρήσης από τον ανάδοχο. Η πύλη θα πρέπει να σχεδιαστεί σε πρώτη φάση χωρίς περιεχόμενο (τεχνικό υπόβαθρο) και σε δεύτερη φάση και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του φορέα, θα συμπληρωθεί με το περιεχόμενο με ταυτόχρονη μετάπτωση του υφιστάμενου περιεχομένου.

Θα πρέπει να καλυφθούν όλες οι υφιστάμενες ενότητες περιεχομένου καθώς επίσης να συμπληρωθούν και επεκταθούν τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τις δυνατότητες παρουσίασής τους. Ο προσδιορισμός με ακρίβεια των απαιτήσεων χρήστη όσον αφορά στις πρόσθετες λειτουργίες του ιστοτόπου, θα πρέπει να αποτελεί μέρος του έργου και να διαμορφωθεί στην αρχή της υλοποίησής του.

Επιπλέον τεχνικές/λειτουργικές προδιαγραφές:
• Πλήρες σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.
• Υποστήριξη όλων των σύγχρονων browser και λειτουργικών συστημάτων λόγω χρήσης πιστοποιημένου κώδικα HTML/Javascript.
• Υποστήριξη κινητών συσκευών (smartphone, tablet κτλ) και βέλτιστη απεικόνιση όλων των σελίδων στις οθόνες τους.
• Προσαρμοσμένη εμφάνιση (χρωματικοί συνδυασμοί, δομή περιεχομένου και μενού) σύμφωνα με την ταυτότητα του φορέα.
• Επίσης, κατά το σχεδιασμό του συστήματος, ο ανάδοχος θα λάβει υπόψη του τις προδιαγραφές του W3C (World Wide Web Consortium), προκειμένου να είναι δυνατή και εύκολη η πρόσβαση στο σύστημα και από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:
Η προσφορά θα έχει τεχνικό και οικονομικό μέρος. Στο τεχνικό μέρος θα δίνεται:
1. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που απαιτούνται ώστε να επιτευχθούν τα ανωτέρω. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην αισθητική του ιστότοπου ώστε να είναι όχι μόνο λειτουργικός αλλά και ιδιαίτερα ελκυστικός.
2. Παρουσίαση της επιχείρησης και παράθεση τριών (3) τουλάχιστον ενδεικτικών έργων ιστοσελίδας.
3. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Υπεύθυνος: 
: Αναπλ. Καθ. Νικόλαος
Τηλέφωνο: 
2641074201
Χρήστες: