Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 27-10-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υπηρεσιών «Σχεδιασμού λογοτύπου-σήματος και γραφιστικής συμβουλευτικής επιμέλειας για την ιστοσελίδα civil.upatras.gr».
Ως προς το λογότυπο-σήμα, ζητείται η παροχή υπηρεσιών οι οποίες κατ' ελάχιστον περιλαμβάνουν τα εξής:
• Παρουσίαση 3 μοναδικών και πρωτότυπων προτάσεων.
• Παρουσίαση ενδεικτικών εφαρμογών του λογοτύπου.
• Προσαρμογή λογοτύπου και σε αγγλική έκδοση.
• Διαμόρφωση και διορθώσεις στο επιλεγμένο λογότυπο.
• Επιλογή κατάλληλων γραμματοσειρών για το λογότυπο.
• Χρωματική κωδικοποίηση λογοτύπου κατά CMYK, RGB, PANTONE, RAL.
• Οδηγός για την ορθή χρήση του λογοτύπου.
• Προσαρμογή λογοτύπου σε διαφορετικούς χρωματικούς συνδυασμούς, συμβατούς με την προταθεισόμενη χρωματική παλέτα της ιστοσελίδας του Τμήματος (βλ. παρακάτω).
• Παράδοση αρχείων υψηλής ανάλυσης σε μορφή pdf, png, jpg, ai ή psd.
Ως προς τη γραφιστική συμβουλευτική επιμέλεια της νέας ιστοσελίδας του Τμήματος, οι υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα εξής:
• Σχεδιασμός και παρουσίαση νέου layout της πρώτης σελίδας μόνο (front page).
• Υπόδειξη χρωματικής παλέτας κατά RGB.
• Υπόδειξη γραμματοσειρών, μεγεθών και αποστάσεων.
• Χρήση και παράδοση γραφικών ή icons σε μορφή SVG.
• Υπόδειξη του περιεχομένου, αριθμού και της θέσης/μεγέθους/ανάλυσης φωτογραφιών που θα ενσωματωθούν στις επιμέρους  σελίδες του civil.upatras.gr
• Έλεγχος και διορθώσεις σε όλες τις σελίδες.
Οι προσφορές θα βαθμολογηθούν με:
1. βάρος 35% για τις προτεινόμενες  υπηρεσίες σχεδιασμού λογοτύπου-σήματος, επί τη βάσει προγενέστερων (τριών και άνω) παραδειγμάτων ομοίων λογοτύπων που οι προσφέροντες έχουν αποδεδειγμένα δημιουργήσει και οφείλουν να καταθέσουν με την προσφορά τους,
2. βάρος 35% ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες γραφιστικής συμβουλευτικής επιμέλειας, επί τη βάσει παραδειγμάτων ιστοσελίδων που οι προσφέροντες έχουν αποδεδειγμένα δημιουργήσει και οφείλουν να καταθέσουν με την προσφορά τους,
3. βάρος 30% ως προς το προφίλ και την προγενέστερη εμπειρία των μελών της ομάδας που υποβάλλει προσφορά.
Η οικονομική προσφορά κάθε προμηθευτή θα διαιρείται με την βαθμολογία (1-10) της προσφοράς και θα επιλεγεί ως συμφερότερη όποια έχει το μικρότερο αποτέλεσμα.
Λήπτης των ως άνω υπηρεσιών θα είναι το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΚΑΕ: 0419Α
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  4.200,00   ευρώ

Υπεύθυνος: 
Αθανάσιος Δήμας, Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
2610996518
2610996599
Χρήστες: