Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής».

Ματαιώνεται η Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/χων για την «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής»,λόγω σημαντικών αλλαγών στις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους, οι οποίες αλλάζουν ουσιωδώς το αντικείμενο της σύμβασης

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: