Διακήρυξη 26/20 Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες Μεταφοράς αντικειμένων - εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πατρών 2021»

Διακήρυξη 26/20 Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες Μεταφοράς αντικειμένων - εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πατρών 2021»

Κατηγορία: