Αριθ. Διακήρυξης 22/20 Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, κ.λ.π. για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών 2020»

Αρ. Διακήρυξης 22/20 Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την "Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, κ.λ.π για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών 2020"

Κατηγορία: 
Χρήστες: