Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 12-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΠΑΤΡΩΝ.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω  Παροχή Υπηρεσιών:
Για Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεων – Προκηρύξεων του Πανεπιστημίου  Πατρών στον Ελληνικό Τύπο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπηρεσία Μονάδα Μέτρησης Κωδικός CPV Τεχνική Περιγραφή
Δημοσίευση των Ανακοινώσεων και των Προκηρύξεων του Πανεπιστημίου Πατρών 1 79970000-4 Ο Ανάδοχος μεριμνά για την έγκαιρη δημοσίευση των ανακοινώσεων στον Τύπο που θα καθορίζεται κάθε φορά από την Υπηρεσία (Δημοσίευση την επόμενη ημέρα της αποστολής της στον Ανάδοχο ή την προκαθορισμένη από την Υπηρεσία ημερομηνία δημοσίευσης).  Η εντολή για τις δημοσιεύσεις θα δίνεται εγγράφως (με fax, e-mail) από την αρμόδια Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΚΑΕ:0899Α

Προϋπολ. : 5.500,00 Ευρώ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Ασημακόπουλος Λευτέρης
Τηλέφωνο: 
2610969023
Χρήστες: