Διακήρυξη 27/20 Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την “Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών 2020”

Διακήρυξη 27/20 Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την “Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών 2020”

Κατηγορία: