ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών Η/Μ εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Πατρών στις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας, για το διάστημα 01/12/2020 έως 15/03/2021»

 24.787,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

 στο κεντρικό πρωτόκολλο

Επισυναπτόμενα: 
Χρήστες: