Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                      Πάτρα    5  / 1  / 2021
                                                                                                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                          ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                    ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
  
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2137/24-12-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 24-12-2020)
ΑΔΑ: 97Ρ1469Β7Θ-ΛΤΖ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19386

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση  είναι στις     6   /   3   / 2021
  

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

  
Οικονομικών Επιστημών        e-mail: econ-secr@upatras.gr                                               Ιστότοπος: www.econ.upatras.gr                  
                                               τηλ.: 2610- 969.960/969.999/969.961/969.983

                                                                                                                                        Ο Πρύτανης

 

                                                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κατηγορία: 
Χρήστες: