Ανακοινώσεις: Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής σφραγισμένων προσφορών για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών για το Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής σφραγισμένων προσφορών για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών για το Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής σφραγισμένων προσφορών για την «Προμήθεια Αερίων και Αναγεννήσεων Στηλών Απιονισμού»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής σφραγισμένων προσφορών για την «Προμήθεια Αερίων και Αναγεννήσεων Στηλών Απιονισμού»

Τεύχος Διακήρυξης για την Επιλογή Αναδόχου για την "Προμήθεια οικοδομικών μικροϋλικών για τις ανάγκες του Παν/μιου Πατρών και Αγρινίου - Φάση Δ΄"

Τεύχος Διακήρυξης για την Επιλογή Αναδόχου για την  "Προμήθεια οικοδομικών μικροϋλικών για τις ανάγκες του Παν/μιου Πατρών και Αγρινίου - Φάση Δ΄"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων μεταλλικών ραφιών (dexion) έκτακτων αναγκών»

Προϋπολογισμός: 1.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Κατασκευή & τοποθέτηση ειδικών ξύλινων προθηκών βιβλιοθήκης Τμήματος Αρχιτεκτόνων»

Προϋπολογισμός: 19.220,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πλήρωσης δεξαμενών καυσίμου του κτιρίου Φαρμακευτικής και επέκταση - αναπρογραμματισμός του συστήματος BMS Johnson Controls του ιδίου κτιρίου».

    3.232,93€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

    Προσφορές δεκτές  μέχρι και τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00. 

    στο κεντρικό πρωτόκολλο .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων των τμημάτων ΗΜTY και MAM»

Δευτέρα 1 Απριλίου 2019

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 17.360,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ώρα 12:00

 

Σελίδες