Ανακοινώσεις: Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "«Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών έως 15-4-2019»

   (19.776,50 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

   Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00.   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Σύνδεση και Παρακολούθηση συστημάτων Πυροπροστασίας – Ασφαλείας με ενιαίο Κέντρο Λήψης – Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεειδοποίησης»

Y 1496: Σύνδεση και Παρακολούθηση συστημάτων Πυροπροστασίας – Ασφαλείας με ενιαίο Κέντρο Λήψης – Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεειδοποίησης

Προϋπολογισμός: 64.728,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%. - Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 1/4/2019, ημέρα Δευτέρα ώρα 10.00 π.μ

Μετάθεση ημερομηνίας ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ « Αποκατάσταση λειτουργίας δικτύων κεντρικών θερμάνσεων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών»

Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους ανωτέρας βίας η ημερομηνία υποβολής οικονομικών προσφορών για την« Αποκατάσταση λειτουργίας δικτύων κεντρικών θερμάνσεων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών»  μετατίθεται για την Δευτέρα  4/3/2019 και ώρα 12:00. Οι προσφορές που έχο

Μετάθεση ημερομηνίας ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Συστήματα Πυρανίχνευσης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών 2019»

Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους ανωτέρας βίας η ημερομηνία υποβολής οικονομικών προσφορώνγια την προμήθεια «Συστήματα Πυρανίχνευσης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών 2019» μετατίθεται για την Δευτέρα  4/3/2019 και ώρα 12:00.

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "Προμήθεια & εγκατάσταση Βιβλιοστασίων Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών 2019"

Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους ανωτέρας βίας η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια & εγκατάσταση Βιβλιοστασίων Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών 2019" μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ « Αποκατάσταση λειτουργίας δικτύων κεντρικών θερμάνσεων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών»

   22.072,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές δεκτές, μέχρι και την Παρασκευή 1η  Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00.   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Συστήματα Πυρανίχνευσης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών 2019»

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 21.452,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σελίδες