Ανακοινώσεις: Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πλήρωσης δεξαμενών καυσίμου του κτιρίου Φαρμακευτικής και επέκταση - αναπρογραμματισμός του συστήματος BMS Johnson Controls του ιδίου κτιρίου».

    3.232,93€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

    Προσφορές δεκτές  μέχρι και τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00. 

    στο κεντρικό πρωτόκολλο .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων των τμημάτων ΗΜTY και MAM»

Δευτέρα 1 Απριλίου 2019

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 17.360,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ώρα 12:00

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "«Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών έως 15-4-2019»

   (19.776,50 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

   Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00.   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Σύνδεση και Παρακολούθηση συστημάτων Πυροπροστασίας – Ασφαλείας με ενιαίο Κέντρο Λήψης – Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεειδοποίησης»

Y 1496: Σύνδεση και Παρακολούθηση συστημάτων Πυροπροστασίας – Ασφαλείας με ενιαίο Κέντρο Λήψης – Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεειδοποίησης

Προϋπολογισμός: 64.728,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%. - Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 1/4/2019, ημέρα Δευτέρα ώρα 10.00 π.μ

Μετάθεση ημερομηνίας ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ « Αποκατάσταση λειτουργίας δικτύων κεντρικών θερμάνσεων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών»

Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους ανωτέρας βίας η ημερομηνία υποβολής οικονομικών προσφορών για την« Αποκατάσταση λειτουργίας δικτύων κεντρικών θερμάνσεων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών»  μετατίθεται για την Δευτέρα  4/3/2019 και ώρα 12:00. Οι προσφορές που έχο

Μετάθεση ημερομηνίας ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Συστήματα Πυρανίχνευσης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών 2019»

Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους ανωτέρας βίας η ημερομηνία υποβολής οικονομικών προσφορώνγια την προμήθεια «Συστήματα Πυρανίχνευσης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών 2019» μετατίθεται για την Δευτέρα  4/3/2019 και ώρα 12:00.

Σελίδες