Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4009/2011, τα όργανα του Ιδρύματος είναι το Συμβούλιο Ιδρύματος, ο Πρύτανης και η Σύγκλητος.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 8 παρ. 19 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 10 του Ν. 4076/2012 και ισχύει), η Σύγκλητος αποτελείται από:

  • τον Πρύτανη,

  • τους Κοσμήτορες,

  • τους Προέδρους των Τμημάτων και μέχρι δύο ανά Σχολή, με διετή θητεία μη ανανεούμενη, με εναλλαγή των Σχολών και μέχρις ότου εξαντληθεί το σύνολο των Τμημάτων της κάθε Σχολής. Ο τρόπος καθορισμού της εκπροσώπησης των Προέδρων ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εκδίδεται άπαξ,

  • έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής,

  • έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29, με διετή θητεία, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, που εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού και συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.

Η ακριβής σύνθεση και ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου με δικαίωμα ψήφου, καθώς και οι προϋποθέσεις και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω, προβλέπονται στον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, αντίστοιχα.

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι αναπληρωτές του Πρύτανη και ο Γραμματέας του Ιδρύματος.

Στη Σύγκλητο ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

α) Η χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του ιδρύματος.

β) Η χάραξη πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.

γ) Η έγκριση για την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών, εκπαιδευτικών και

αναπτυξιακών έργων, αν η διαχείριση των σχετικών κονδυλίων έχει ανατεθεί στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που προβλέπεται στο άρθρο 58. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου δε μετέχουν οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών.

δ) Η έγκριση για την εκτέλεση έργων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης.

ε) Η έγκριση των ειδικών μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19.

στ) Η έγκριση των κανονισμών σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου.

ζ) Η έγκριση των κανονισμών σπουδών προγραμμάτων σύντομου κύκλου και δια βίου μάθησης.

η) Η έγκριση του περιεχομένου όλων των προγραμμάτων σπουδών του ιδρύματος.

θ) Η λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ι) Η λήψη απόφασης για την έναρξη και τη λήξη των εκπαιδευτικών εξαμήνων.

ια) Η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη του ιδρύματος για τον Οργανισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5.

ιβ) Η διατύπωση σύμφωνης γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύματος για τον Εσωτερικό

Κανονισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6.

ιγ) Η διατύπωση γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύματος για ίδρυση ή κατάργηση,

συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή αλλαγή έδρας σχολών.

ιδ) Η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη για την οργάνωση ή την κατάργηση προγραμμάτων σπουδών.

ιε) Η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη για τον προγραμματικό σχεδιασμό.

ιστ) Η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη για την κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του ιδρύματος κατά την αντίστοιχη συμφωνία προγραμματικού σχεδιασμού.

ιζ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συνεργασία του ιδρύματος με εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ιη) Η άσκηση όσων αρμοδιοτήτων δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα του Ιδρύματος.

ιθ) Διαδικασίες πρόσληψης μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.(προκήρυξη θέσεων, συγκρότηση εισήγηση επιτροπών, διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης) των ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου (π.χ. Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών). (Π.Δ/μα 118/2002)

κ) Κατανέμει τις θέσεις Καθηγητών στις Σχολές, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη (παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 4009).

κα) Σύμφωνη γνώμη για μετακίνηση Καθηγητών και Λεκτόρων(άρθρο 16 παρ. 5 εδ. δ, άρθρο 34 παρ. 12 δ Ν. 4115/2013)

κβ) Σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου επί του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής. Εγκρίνεται από τον Πρύτανη (άρθρο 32 § 2 του Ν. 4009/2011).

κγ) Με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Δια Βίου

μάθησης, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση του προγράμματος δια βίου μάθησης (άρθρο 43 § 3 του Ν. 4009/2011).

κδ) Εγκρίνει προγράμματα σπουδών σε ξένη γλώσσα, ύστερα από απόφαση του Πρύτανη, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας (άρθρο 44 § 1).

κε) Σύμφωνη γνώμη ίδρυσης και λειτουργίας σε σχολή επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή προσδιορισμού της γνωστικής περιοχής και απόφασης προσδιορισμού της γνωστικής περιοχής.(άρθρο 47 § 1)

κζ) Γνώμη Συγκλήτου για τετραετές ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα (άρθρο 62 § 1 εδ. β)).

κη) Αντικαθιστά το Πρυτανικό Συμβούλιο σε θέματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων της Έρευνας (άρθρο 80 § 17 εδ. α).

κθ) Ασκεί καθήκοντα Πειθαρχικού Συμβουλίου Φοιτητών (άρθρο 59 Εσωτ. Κανον.)

 

Γραμματεία Συγκλήτου

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη, τηλ. 2610969039, 2610969025, e-mail: syglitos@upatras.gr

Προσωπικό Γραμματείας:
Αθηνά Ανδρικοπούλου, τηλ. 2610996664, e-mail: syglitos@upatras.gr
Χρυσούλα Κωστάκου, τηλ. 2610969038, e-mail: syglitos@upatras.gr

Επισυναπτόμενα

Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη υπ΄αριθ. 127 συνεδρίασης της Συγκλήτου

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 2016-2017
ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 2016-2017
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 2016-2017
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 2016-2017

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 2016-2017

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 2016-2017

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 2016-2017

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 2016-2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΉ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 2016-2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 2016-2017
 

ΦΕΚ 2544-24.9.2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ