Ανακοινώσεις: Διοικητικό προσωπικό

Ανάρτηση του υπ' αριθμ. πρωτ. 2173/21594/21-07-2017 εγγράφου

Ανάρτηση του υπ' αριθμ. πρωτ.

Δημόσια κλήρωση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβης Συνοπτικού Διαγωνισμού "Προμήθεια και τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών πάνελ στο Αμφιθέατρο Α/Α του Πανεπιστημίου Πατρών"

Δημόσια κλήρωση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Συνοπτικού Διαγωνισμού "Προμήθεια και τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών πάνελ  στο Αμφιθέατρο Α/Α του Πανεπιστημίου Πατρών"

Επισυναπτόμενα: 

Δημόσια κλήρωση επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού "Προμήθεια Οικοδομικών Μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου 2017- Φάση Β'΄"

Δημόσια κλήρωση επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού "Προμήθεια Οικοδομικών Μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου 2017-   Φάση Β'΄"

Επισυναπτόμενα: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ με τίτλο ''Ιατρική Φυσική'' του Τμήματος Ιατρικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα Τμή¬μα¬τα Ια¬τρι¬κής και Φυ¬σι¬κής του Πα¬νε¬πι¬στη¬μί¬ου Πα¬τρών συ¬νερ¬γα¬ζό¬με¬να με άλλα Ευ¬ρω¬πα¬ϊ¬κά Πα¬νε¬πι¬στήμια συ¬ντο¬νί¬ζουν, ορ¬γα¬νώ¬νουν και λει¬τουρ¬γούν κα¬τά το α¬καδ. έ¬τος 2017-2018 Πρό¬γραμ¬μα Με¬τα¬πτυ¬χια¬κών Σπου¬δών στην Ια¬τρι¬κή Φυ¬σι¬κή.

Αλλαγή ημερομηνίας διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρού αζώτου και υγρού ηλίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη».

Αλλαγή ημερομηνίας διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρού αζώτου και υγρού ηλίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη».

Επισυναπτόμενα: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ με τίτλο ''Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας'' του Τμήματος Φυσικής

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τα Τμήματα Φυσικής, Ιατρικής, Βιολογίας και Μηχ/κών Η/Υ και Πληρ. του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρουν πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απονομή:

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για «Υπηρεσίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των συστημάτων BMS των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών διάρκειας δύο ετών».

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για «Υπηρεσίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των συστημάτων  BMS των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών διάρκειας δύο ετών».

Επισυναπτόμενα: 

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Σιδηρουργικές εργασίες συντήρησης γ' φάση»

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Σιδηρουργικές εργασίες συντήρησης γ' φάση»

“Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την Προμήθεια και τοποθέτηση εργαστηριακών πάγκων (Χημεία, Ιατρική, Επιστήμη των Υλικών)”.

“Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την Προμήθεια και τοποθέτηση εργαστηριακών πάγκων (Χημεία, Ιατρική, Επιστήμη των Υλικών

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελων για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την "Προμήθεια επιστημονικού-ερευνητικού-εργαστηριακού εξοπλισμού"

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελων για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την "Προμήθεια επιστημονικού-ερευνητικού-εργαστηριακού εξοπλισμού"

Σελίδες