ERASMUS+ Προκήρυξη για την κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία ακαδ.έτους 2019-2020

Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: 20/01/2020 έως και 11/02/2020

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ 2019-2020 η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματός μας να διδάξει σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό με το οποίο υπάρχει ενεργή διμερής συμφωνία (Inter-Institutional agreement).
Το έκτακτο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος (κατηγορίες: «Ακαδημαϊκών Υποτρόφων», διδασκόντων στο πλαίσιο της πράξης «απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας», διδασκόντων με το «Π.Δ. 407»)  έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στη συγκεκριμένη δράση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Το έκτακτο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος (κατηγορίες: «Ακαδημαϊκών Υποτρόφων», διδασκόντων στο πλαίσιο της πράξης «απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας», διδασκόντων με το «Π.Δ. 407») συμμετέχει στη συγκεκριμένη δράση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2019-20, με τις εξής προϋποθέσεις (απόφαση Επιτροπής Erasmus+ συνεδρ. αριθ. 3/2017-2018/23.10.2017):

1) Να υπάρχει ενεργή σύμβαση των ενδιαφερομένων με το Πανεπιστήμιο Πατρών τόσο την περίοδο υποβολής των αιτήσεων όσο και για το χρονικό διάστημα που επιθυμούν να μεταβούν για διδασκαλία στο εξωτερικό.
2) Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο διδάσκει ο/η ενδιαφερόμενο/η.
3) Εφόσον επιλεγούν, απαιτείται η άδεια απουσίας από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, για το χρονικό διάστημα της διδασκαλίας.

Σημείωση Ι: Τα μέλη ΔΕΠ που έχουν ανακηρυχτεί ομότιμοι καθηγητές, δύνανται να συμμετέχουν στη δράση, εφόσον το εξάμηνο που έχουν επιλέξει να μετακινηθούν έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο  Τμήμα τους. Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητη η σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά την  υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα Εrasmus+.

Σημείωση ΙΙ: Τα μέλη  ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, εφόσον επιλεγούν μαζί με την άδεια μετακίνησης τους θα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση/πρακτικό ανάθεσης διδακτικού έργου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με τη χρηματοδότηση που έχουμε λάβει το τρέχον ακαδημαϊκό έτος η συγκεκριμένη δράση θα αφορά στην κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για έξι (6) ημέρες, τέσσερις (4) ημέρες διδασκαλίας + δύο (2) μέρες ταξιδίου,  (ο συνολικός αριθμός ημερών αποζημίωσης θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων) και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας. Το ελάχιστο διάστημα παραμονής στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι 2 διαδοχικές ημέρες διδασκαλίας. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα υποβολής μιας (1) αίτησης/μετακίνησης. Η οργάνωση της κινητικότητας θα είναι εφικτή από 16 Μαρτίου 2020 και θα πρέπει να έχει λάβει χώρα το αργότερο έως και 30/9/2020.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Το διδακτικό προσωπικό που μετακινείται για διδασκαλία λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες διαβίωσης.

Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών:

Χώρα Υποδοχής Προσωπικό από Χώρες Προγράμματος Ημερήσιο ποσό σε ευρώ
Ομάδα A - Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία: 162
Ομάδα Β - Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία:
 
144
Ομάδα Γ - Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία,Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία, Σερβία:
 
126

 

                                                                                                  

 

         

 

 

 

Δαπάνες ταξιδίου:
Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του συμμετέχοντα και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4

Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου - Χρηματοδοτική Συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου
Διανυόμενη απόσταση                     Ποσό

  • Μεταξύ 10 και 99 χλμ:        20 ευρώ ανά συμμετέχοντα
  • Μεταξύ 100 και 499 χλμ:    180 ευρώ ανά συμμετέχοντα
  • Μεταξύ 500 και 1999 χλμ:   275 ευρώ ανά συμμετέχοντα
  • Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ: 360 ευρώ ανά συμμετέχοντα
  • Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ:  530 ευρώ ανά συμμετέχοντα
  • Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ:  820 ευρώ ανά συμμετέχοντα
  • 8000 χλμ ή άνω:                   1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Σημαντική σημείωση: Ως «διανυόμενη απόσταση» νοείται η απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου διεξαγωγής της δραστηριότητας, ενώ το «ποσό» αντιστοιχεί στην χρηματοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου προς και από τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.

Δαπάνες διαβίωσης:
Η επιχορήγηση των ατομικών δαπανών καλύπτει και τις ημέρες μετακίνησης, εφόσον αυτές δεν συμπίπτουν με τις ημέρες δραστηριότητας.
• Η α’ δόση (80%) της επιχορήγησης καταβάλλεται πριν την αναχώρησή σας.
• Η β’ δόση (20%) της επιχορήγησης θα κατατεθεί εφόσον ο δικαιούχος υποβάλει εντός ενός μήνα από την επιστροφή του τα δικαιολογητικά επιστροφής.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - Staff Mobility agreement for teaching
Το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει να έχει συμφωνήσει και να έχει υπογράψει τη Συμφωνία Κινητικότητας για Διδασκαλία - Staff Mobility agreement for teaching
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η μοριοδότηση των υποψηφίων πραγματοποιείται σύμφωνα με κριτήρια

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Erasmus+ :  https://erasmus.upatras.gr/ 
(η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από  Δευτέρα 20/01/2020 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 11/02/2020).
Ευελπιστούμε στην θετική και άμεση ανταπόκρισή σας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
(υπεύθυνη κα.Γκέλυ Παυλοπούλου , τηλ.: 2610 996610, e-mail: llp.outgoing@upatras.gr)

Επαναληπτική προκήρυξη Erasmus+ για την κινητικότητα προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία ακαδ. έτους 2019-2020: https://www.upatras.gr/el/node/8990
 
Προηγούμενα έτη (Αρχείο)