ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Erasmus

Το Πρόγραμμα Erasmus+ επιτρέπει στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών να συμμετέχει σε δραστηριότητες επιμόρφωσης (οργανωμένα Staff Weeks) ή παρακολούθησης εργασίας σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα, σε επιχειρήσεις ή άλλο σχετικό φορέα του εξωτερικού σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γίνονται μετά από σχετική προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Πλατφόρμας Erasmus+: https://erasmus.upatras.gr/

Η Επιτροπή Erasmus+ αξιολογεί και κατατάσσει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων σύμφωνα με τα κριτήρια που αναγράφονται για κάθε κατηγορία προσωπικού και μόνο εφόσον οι αιτούμενοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα τη γλώσσα επιμόρφωσης (επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2).

Η συγκεκριμένη δράση επιτρέπει τη μετακίνηση διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ και ΕΔΙΠ) σε ποσοστό 20%.

Από τη δράση εξαιρείται η συμμετοχή σε Συνέδρια.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η διάρκεια της κινητικότητας είναι από 2 ημέρες έως και μία εβδομάδα σε θέσεις αντίστοιχες των εδώ καθηκόντων τους.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Το προσωπικό που μετακινείται για επιμόρφωση λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες κάλυψης ατομικών δαπανών.

Για τις μετακινήσεις επιμόρφωσης στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης  προβλέπεται η καταβολή χρηματοδότησης (80% πριν την αναχώρηση και 20% μετά το κλείσιμο του Προγράμματος -συνήθης ημερομηνία: Ιανουάριος του επόμενου ακαδημαϊκού έτους) και εφόσον οι δικαιούχοι έχουν ανταποκριθεί εγκαίρως στις υποχρεώσεις τους.

Πριν τη μετακίνηση

Το προσωπικό που επιλέγεται να μετακινηθεί για επιμόρφωση υπογράφει Σύμβαση Επιχορήγησης. Για τη μετακίνηση του διοικητικού προσωπικού απαραίτητη είναι η έγκριση άδειας απουσίας από την εκάστοτε Προϊσταμένη αρχή ενώ για το διδακτικό προσωπικό απαιτείται άδεια απουσίας από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Με την επιστροφή

Ο μετακινούμενος θα πρέπει να «ανεβάσει» στην πλατφόρμα τα ακόλουθα:

§  Συμφωνία κινητικότητας (Staff mobility agreement for training) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη τόσο από το Ίδρυμα Αποστολής όσο και από το Ίδρυμα Υποδοχής

§  Βεβαίωση από το Ίδρυμα Υποδοχής

§  Boarding pass των αεροπορικών εισιτηρίων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του 20% της επιχορήγησης είναι η υποβολή του Online Report με την επιστροφή του μετακινούμενου (ζητείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: replies-will-be-discarded@ec.europa.eu απευθείας στο email του μετακινούμενου).

Προηγούμενα έτη (Αρχείο)

Αποτελέσματα επιλογής προσωπικού Erasmus+ Staff Training Mobility 2016-2017
http://www.upatras.gr/el/node/6711

Προκήρυξη Erasmus+ Staff Training Mobility 2016-2017
http://www.upatras.gr/el/node/6655 

Αποτελέσματα επιλογής προσωπικού Erasmus+ Staff Training Mobility 2015-2016
http://www.upatras.gr/el/node/5820

Προκήρυξη Erasmus+ Staff Training Mobility 2015-2016
https://www.upatras.gr/el/node/5719

Αποτελέσματα επιλογής προσωπικού Erasmus+ Staff Training Mobility 2014-2015
http://www.upatras.gr/el/node/5154

Προκήρυξη Erasmus+ Staff Training Mobility 2014-2015
http://www.upatras.gr/el/node/5025