ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Erasmus

Το Πρόγραμμα Erasmus+ επιτρέπει στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών να συμμετέχει σε δραστηριότητες επιμόρφωσης (οργανωμένα Staff Weeks) ή παρακολούθησης εργασίας σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα, σε επιχειρήσεις ή άλλο σχετικό φορέα του εξωτερικού σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γίνονται μετά από σχετική προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Πλατφόρμας Erasmus+: https://erasmus.upatras.gr/

Η Επιτροπή Erasmus+ αξιολογεί και κατατάσσει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων σύμφωνα με τα κριτήρια που αναγράφονται για κάθε κατηγορία προσωπικού και μόνο εφόσον οι αιτούμενοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα τη γλώσσα επιμόρφωσης (επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2).

Η συγκεκριμένη δράση επιτρέπει τη μετακίνηση διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, έκτακτο διδακτικό προσωπικό) σε ποσοστό 20%.

Από τη δράση εξαιρείται η συμμετοχή σε Συνέδρια.

Προϋποθέσεις συμμετοχής έκτακτου διδακτικού προσωπικού
Το έκτακτο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος (κατηγορίες: «Ακαδημαϊκών Υποτρόφων», διδασκόντων στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας», διδασκόντων με το «Π.Δ. 407») συμμετέχει στη συγκεκριμένη δράση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2017-18, με τις εξής προϋποθέσεις (απόφαση Επιτροπής Erasmus+ συνεδρ. αριθ. 3/2017-2018/23.10.2017):

 1. Να υπάρχει ενεργή σύμβαση των ενδιαφερομένων με το Πανεπιστήμιο Πατρών τόσο την περίοδο υποβολής των αιτήσεων όσο και για το χρονικό διάστημα που επιθυμούν να μεταβούν για επιμόρφωση στο εξωτερικό.
 2. Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο διδάσκει ο/η ενδιαφερόμενος.
 3. Εφόσον επιλεγούν, απαιτείται η άδεια απουσίας από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, για το χρονικό διάστημα της επιμόρφωσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η διάρκεια της κινητικότητας είναι 2-5 ημέρες (και 2 ημέρες ταξιδίου)  σε θέσεις αντίστοιχες των εδώ καθηκόντων τους. H κινητικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 30/9/18 (αυστηρά  τελευταία ημέρα επιστροφής). 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Το διδακτικό προσωπικό που μετακινείται για διδασκαλία λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες διαβίωσης (Ποσά επιχορήγησης 2017-2018).

Δαπάνες ταξιδίου:
Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του συμμετέχοντα και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4 
Διευκρινίσεις σχετικά με τις δαπάνες ταξιδίου δείτε εδώ

Δαπάνες διαβίωσης:
Η επιχορήγηση των δαπανών διαβίωσης καλύπτει και τις ημέρες μετακίνησης, μία ημέρα ακριβώς πριν τη πρώτη ημέρα δραστηριότητας και μία ημέρα ακριβώς μετά τη τελευταία ημέρα δραστηριότητας.

 • Η α’ δόση (80%) της επιχορήγησης καταβάλλεται πριν την αναχώρηση.
 • Η β’ δόση (20%) της επιχορήγησης θα κατατεθεί εφόσον ο δικαιούχος υποβάλει εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
   

TOP UP – ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε περίπτωση που οι εσωτερικές δαπάνες ταξιδίου (μετ’ επιστροφή) υπερβαίνουν το ποσό των 225 ευρώ (πραγματικές δαπάνες), τότε ο μετακινούμενος δικαιούται επιπλέον οικονομική ενίσχυση ποσού 180 ευρώ.
Βασικές προϋποθέσεις:

 • Ο δικαιούχος αποστέλλει προς το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων περιγραφή του πραγματικού αναμενόμενου δρομολογίου όπου αναφέρονται, συγκριτικά, οι δυνατοί τρόποι μετακίνησης.  Θα πρέπει να επιλέγεται το πιο οικονομικό μέσο μετακίνησης.
 • Για τις εσωτερικές μετακινήσεις θα λαμβάνεται υπόψη το αντίτιμο του ΚΤΕΛ ή οποιουδήποτε άλλου μέσου μαζικής μεταφοράς. Το ταξί δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
 • Η επιλεξιμότητα της επιπλέον οικονομικής ενίσχυσης εναπόκειται στην ΕΜ/ΙΚΥ να αποδεχθεί την παρασχεθείσα αιτιολόγηση.
 • Μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας τα σχετικά πρωτότυπα παραστατικά μετακίνησης (κάρτες επιβίβασης ή/και εισιτήρια), στα οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία, ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος μετάβασης, θα αποστέλλονται προς την ΕΜ/ΙΚΥ, η οποία θα εγκρίνει την πρόσθετη οικονομική ενίσχυση. Σε αντίθετη περίπτωση, η προκαταβολή 80% της πρόσθετης επιχορήγησης θα παρακρατείται από την καταβολή του υπολοίπου ποσού της κινητικότητας.

Πριν τη μετακίνηση

Το προσωπικό που επιλέγεται να μετακινηθεί για επιμόρφωση υπογράφει Σύμβαση Επιχορήγησης. Για τη μετακίνηση του διοικητικού προσωπικού απαραίτητη είναι η έγκριση άδειας απουσίας από την εκάστοτε Προϊσταμένη αρχή ενώ για το διδακτικό προσωπικό απαιτείται άδεια απουσίας από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Με την επιστροφή

Ο μετακινούμενος θα πρέπει να «ανεβάσει» στην πλατφόρμα τα ακόλουθα:

 • Συμφωνία κινητικότητας (Staff mobility agreement for training) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη τόσο από το Ίδρυμα Αποστολής όσο και από το Ίδρυμα Υποδοχής
 • Βεβαίωση από το Ίδρυμα Υποδοχής
 • Boarding pass των αεροπορικών εισιτηρίων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του 20% της επιχορήγησης είναι η υποβολή του Online Report με την επιστροφή του μετακινούμενου (ζητείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: replies-will-be-discarded@ec.europa.eu απευθείας στο email του μετακινούμενου).

Προηγούμενα έτη (Αρχείο)

Αποτελέσματα επιλογής προσωπικού Erasmus+ Staff Training Mobility 2017-2018: https://www.upatras.gr/el/node/7486 και https://www.upatras.gr/el/node/7514
Προκήρυξη Erasmus+ Staff Training Mobility 2017-2018: https://www.upatras.gr/el/node/7415

Αποτελέσματα επιλογής προσωπικού Erasmus+ Staff Training Mobility 2016-2017
http://www.upatras.gr/el/node/6711
Προκήρυξη Erasmus+ Staff Training Mobility 2016-2017: http://www.upatras.gr/el/node/6655 

Αποτελέσματα επιλογής προσωπικού Erasmus+ Staff Training Mobility 2015-2016
http://www.upatras.gr/el/node/5820
Προκήρυξη Erasmus+ Staff Training Mobility 2015-2016: https://www.upatras.gr/el/node/5719

Αποτελέσματα επιλογής προσωπικού Erasmus+ Staff Training Mobility 2014-2015
http://www.upatras.gr/el/node/5154
Προκήρυξη Erasmus+ Staff Training Mobility 2014-2015: http://www.upatras.gr/el/node/5025