Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ "Σήμανση με Πληροφοριακές πινακίδες Παν/μίου Πατρών-2019"

    1.ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΌΠΩΣ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

    2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: " Τα ανάγλυφα γράμματα δεν θα ξεπερνούν σε ποσότητα τα 150 τεμ."

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ "Σήμανση με Πληροφοριακές πινακίδες Παν/μίου Πατρών-2019"

      ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΟΡΘΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

      Δευ, 15/07/2019   

         1.ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΌΠΩΣ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - 2019»

     24.676,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

     Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Τετάρτη 17/07/2019 και ώρα 11:30 π.μ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ « Προμήθεια ρουλεμάν-λιπαντικών»

     

     8.012,88€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

     Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 17/7/2019 και ώρα 12:00.

     στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια εξαρτημάτων για το υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο»

   3.836,56€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 16/7/2019 και ώρα 12:00.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια, τοποθέτηση νέων θυρών και επισκευή υφιστάμενων θυρών σε κτιριακές υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών»

«Προμήθεια, τοποθέτηση νέων θυρών και επισκευή υφιστάμενων θυρών σε κτιριακές υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών» - Π 1500

Προϋπολογισμός : 45.240,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

15/07/2019 Ημέρα:Δευτέρα Ώρα:10.00 π.μ.
 

Σελίδες