Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια εξαρτημάτων για το υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο»

   3.836,56€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 16/7/2019 και ώρα 12:00.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια, τοποθέτηση νέων θυρών και επισκευή υφιστάμενων θυρών σε κτιριακές υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών»

«Προμήθεια, τοποθέτηση νέων θυρών και επισκευή υφιστάμενων θυρών σε κτιριακές υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών» - Π 1500

Προϋπολογισμός : 45.240,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

15/07/2019 Ημέρα:Δευτέρα Ώρα:10.00 π.μ.
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Υπηρεσίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των συστημάτων BMS των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών διάρκειας δύο ετών»

Προϋπολογισμός : 19.641,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προσφορές μέχρι και την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών

Σελίδες