Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πατρών 2019».

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την  «Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πατρών 2019».

Σελίδες