Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 ευρώ και άνω.Ημ. ληξης 6-7-20

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 2-7-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
του Πανεπιστημίου Πατρών

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) 4.285,00 ευρώ.Ημ. ληξης 2-7-20

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια δυο συμβολαίων συντήρησης 2020 -2021 και αναβάθμισης δυο εγκαταστάσεων λογισμικού FINE ADAPT, από V14 σε V16 και από V10 σε V16 αντιστοίχως» που θα χρησιμοποιηθούν στο Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΚΑΕ: 0433Α

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ »

  15.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές  μέχρι και την  25η  Ιουνίου 2020, Hμέρα Πέμπτη,  και ώρα 11:00 π.μ.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 25-6-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ………………………………..………………………….……….………………
ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 24-6-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ……Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ……………
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ……………………………………………………………….……………………    ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 24-6-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ»

   2.644,92  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

    Προσφορές  μέχρι και την  19 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.   

    στο κεντρικό πρωτόκολλο    

Σελίδες