Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ (ΧΗΜΕΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ (ΧΗΜΕΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια Οικοδομικών Μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου 2017- Φάση Β'΄»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια Οικοδομικών Μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου 2017-   Φάση Β'΄»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τις «Υπηρεσίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των συστημάτων BMS των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών διάρκειας δύο ετών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τις «Υπηρεσίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των συστημάτων  BMS των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών διάρκειας δύο ετών»

Επισυναπτόμενα: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ (ΧΗΜΕΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ")

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ (ΧΗΜΕΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ")

Διακήρυξη για "Σιδηρουργικές εργασίες συντήρησης γ' φάση"

Διακήρυξη για "Σιδηρουργικές εργασίες συντήρησης γ' φάση"

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ"

 5.580 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ"

  5.580,00 €ΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ  

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες