Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη - Ρίο & στο Αγρίνιο)

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός σε Ευρώ, με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά συνολικού ποσού επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00€)

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες