Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Κ21 ΚΑΙ Κ28

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Κ21 ΚΑΙ Κ28

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Μηχανολογικά, Ηλεκτρολογικά – Ηλεκτρονικά, Αναπτυξιακά, Evaluation boards & Παρελκόμενα, Φυσικής)»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Μηχανολογικά, Ηλεκτρολογικά – Ηλεκτρονικά, Αναπτυξιακά, Evaluation boards & Παρελκόμενα, Φυσικής)»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/17

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/17  “ Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και παρελκόμενων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2016”

Επισυναπτόμενα: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Επιλογή Αναδόχου/ων για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΥΑΛΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ)"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Επιλογή Αναδόχου/ων για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΥΑΛΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ)"

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την Επιλογή Αναδόχου/ων για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ"

Σας γνωρίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης να υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων».

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την Επιλογή Αναδόχου/ων για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Σας γνωρίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης να υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην συνημμένη Πρόσκληση για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Γενικής Χρήσης».

Διακήρυξης 10/17 - "Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και παρελκόμενων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρώ

Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων
για την ανάδειξη αναδόχου για την
"Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και παρελκόμενων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2016"

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες