Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την “Ανανέωση και επέκταση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών”.

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την “Ανανέωση και επέκταση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών”, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 130.081,30 €

Επισυναπτόμενα: 

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών"

Ανοικτός  Δημόσιος  Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια γραφικής ύλης,  για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών,  για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2016", με κριτήρ

Επισυναπτόμενα: 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Επί της Διακήρυξης 3/16, που αφορά τον Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρ. Διαγ/σμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας & συστημάτων κλιματισμού σε αίθουσες του Παν/μίου Πατρών

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Επί της Διακήρυξης με αρ . 3/16, που αφορά τον Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και συστημάτων κλιματισμού σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Πατρών", με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές - Σιδηρουργικές Εργασίες Συντήρησης

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές - Σιδηρουργικές Εργασίες Συντήρησης

Επισυναπτόμενα: 

Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τις "Εργασίες Υπηρεσιών Μεταφοράς"

Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τις "Εργασίες Υπηρεσιών Μεταφοράς"

Προϋπολογισμός : 14.883,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 23%

Κριτήριο Ανάθεσης: Τη Χαμηλότερη Τιμή

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού: 10 Μαρτίου 2016 κσι ώρα 09:00 π.μ

Επισυναπτόμενα: 

Παρατήρηση επί του Πρόχειρου Διαγωνισμού "Προμήθεια Εργασιών Μεταφοράς"

Παρατήρηση επί του Πρόχειρου Διαγωνισμού "Προμήθεια Εργασιών Μεταφοράς"

Οι διαγωνιζόμενοι θα προσφέρουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών μονάδος.

Προμήθεια Οικοδομικών Μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου

Προμήθεια Οικοδομικών Μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου

Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 23%

Κριτήριο Ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού: 07 Μαρτίου 2016 & ώεα 10:00 π.μ

Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ

Εργασίες Υπηρεσιών Μεταφοράς

Εργασίες Υπηρεσιών Μεταφοράς

Προϋπολογισμός: 14.883,00 € συμπ. ΦΠΑ 23%

Κριτήριο Ανάθεσης: Τη χαμηλότερη Τιμή

Ημερομηνία και Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού: 2 Μαρτίου 2016 και ώρα 09:00 π.μ

Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες