Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη - Ρίο & στο Αγρίνιο)

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός σε Ευρώ, με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά συνολικού ποσού επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00€)

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας στο Νέο Κτίριο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας στο Νέο Κτίριο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Προϋπολογισμός: 10.500,00 συμπ. Φ.Π.Α.

Ημερομηνία Διενέργειας: 23 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόχειρος Μειοδοτοκός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδικών Συστημάτων Κατάσβεσης για το νέο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδικών Συστημάτων Αυτόματης Κατάσβεσης για το νέο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Προϋπολογισμός: 55.018,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

Ημερομηνίας Διενέργειας: 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ

Επισυναπτόμενα: 

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ !

Συγχαίρουμε τον υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Εργαστήριο Ενσύρματης Επικοινωνίας) κ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ «ΝΗΜΕΡΤΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Την ιδιαίτερα ικανοποιητική θέση του 351ου αποθετηρίου ανάμεσα σε 2068 ιδρυματικά αποθετήρια από όλον τον κόσμο κατέλαβε -σύμφωνα με τους δείκτες Ranking Web of Repositories για την κατάταξη των ψηφιακών αποθετηρίων- το ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών Νημερτής (

Σελίδες