Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Διευκρινίσεις_Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για "Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενεργού και Παθητικού Δικτυακού Εξοπλισμού Ολοκλήρωσης των Υποδομών στο Νέο Κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής"

Σχετικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για "Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενεργού και Παθητικού Δικτυακού Εξοπλισμού Ολοκλήρωσης των Υποδομών στο Νέο Κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής", ο οποίος πρόκεταi να διενργηθεί την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 09:00 π.μ.

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη "Συντήρηση, Επανέλεγχο, Αναγόμωση και Προμήθεια Φορητών Πυροσβεστήρων στα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης"

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη "Συντήρηση, Επανέλεγχο, Αναγόμωση και Προμήθεια Φορητών Πυροσβεστήρων στα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης".

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 09:30 π.μ.

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για "Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενεργού και Παθητικού Δικτυακού Εξοπλισμού Ολοκλήρωσης των Υποδομών στο Νέο Κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής"

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για "Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενεργού και Παθητικού Δικτυακού Εξοπλισμού Ολοκλήρωσης των Υποδομών στο Νέο Κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής".

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 08:30 π.μ.

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια και Εργασίες Αντικατάστασης Δύο Μετασχηματιστών Μέσης Τάσης και των Ηλεκτρικών Πινάκων Μέσης και Χαμηλής Τάσης στον Υποσταθμό Α1 του Πανεπιστημίου Πατρών"

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια και Εργασίες Αντικατάστασης Δύο Μετασχηματιστών Μέσης Τάσης και των Ηλεκτρικών Πινάκων Μέσης και Χαμηλής Τάσης στον Υποσταθμό Α1 του Πανεπιστημίου Πατρών".

Προΰπολογισμός: 64.556,55 € συμπ. Φ.Π.Α.

Επαναληπτικός Πρόχειρος Mειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών

Επαναληπτικός  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 3

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες