Ανακοινώσεις: Σχολή Θετικών Επιστημών

Συγκρότηση Ειδικού Συμβουλίου Σπουδών (Ε.ΣΥ.Σ.) της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Συγκρότηση Ειδικού Συμβουλίου Σπουδών (Ε.ΣΥ.Σ.) της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Επισυναπτόμενα: 

OE_Ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών στο Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών (Ε.ΣΥ.Σ.) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

OE_Ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών στο Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών (Ε.ΣΥ.Σ.) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΟΕ_Ανάδειξη εκπροσώπου μεταπτυχιακών φοιτητών για τη συγκρότηση της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΟΕ_Ανάδειξη εκπροσώπου μεταπτυχιακών φοιτητών για τη συγκρότηση της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών στο Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών (Ε.ΣΥ.Σ.) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών στο Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών (Ε.ΣΥ.Σ.) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Ανάδειξη εκπροσώπου μεταπτυχιακών φοιτητών για τη συγκρότηση της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ανάδειξη εκπροσώπου μεταπτυχιακών φοιτητών για τη συγκρότηση της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Ανάρτηση Τροποποιητικών Πράξεων Συγκρότησης της Κοσμητείας και της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με έναρξη ισχύος την 01-12-2020.

Ανάρτηση Τροποποιητικών Πράξεων Συγκρότησης:

α) της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών  (ΑΔΑ: ΩΙΠΠ469Β7Θ-0ΨΡ) &

β) της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΑΔΑ: ΨΓΛ5469Β7Θ-37Η),

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Επιστημών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Επιστημών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Ανακήρυξη υποψηφίου για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Διευθυντή του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Επιστημών της ΣΘΕ.

Ανακήρυξη υποψηφίου για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Διευθυντή του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Επιστημών της ΣΘΕ.

Επισυναπτόμενα: 

Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης της ΣΘΕ.

Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης της ΣΘΕ.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες