Ανακοινώσεις: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Μετάθεση ημερομηνίας ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ « Αποκατάσταση λειτουργίας δικτύων κεντρικών θερμάνσεων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών»

Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους ανωτέρας βίας η ημερομηνία υποβολής οικονομικών προσφορών για την« Αποκατάσταση λειτουργίας δικτύων κεντρικών θερμάνσεων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών»  μετατίθεται για την Δευτέρα  4/3/2019 και ώρα 12:00. Οι προσφορές που έχο

Μετάθεση ημερομηνίας ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Συστήματα Πυρανίχνευσης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών 2019»

Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους ανωτέρας βίας η ημερομηνία υποβολής οικονομικών προσφορώνγια την προμήθεια «Συστήματα Πυρανίχνευσης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών 2019» μετατίθεται για την Δευτέρα  4/3/2019 και ώρα 12:00.

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "Προμήθεια & εγκατάσταση Βιβλιοστασίων Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών 2019"

Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους ανωτέρας βίας η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια & εγκατάσταση Βιβλιοστασίων Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών 2019" μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ « Αποκατάσταση λειτουργίας δικτύων κεντρικών θερμάνσεων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών»

   22.072,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές δεκτές, μέχρι και την Παρασκευή 1η  Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00.   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Συστήματα Πυρανίχνευσης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών 2019»

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 21.452,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό "Προμήθεια & εγκατάσταση Βιβλιοστασίων Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών 2019"

Για την διευκόλυνση των υποψήφιων προμηθευτών αναρτώνται σειρά φωτογραφιών από τα υφιστάμενα βιβλιοστάσια της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "Προμήθεια & εγκατάσταση Βιβλιοστασίων Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών 2019"

Π 1494: Προμήθεια & εγκατάσταση Βιβλιοστασίων Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών 2019

Προϋπολογισμός: 53.111,68 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%. - Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27/2/2019, ημέρα Τετάρτη ώρα 10.00 π.μ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ »

Σας ενημερώνουμε ότι λόγων προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ για το διάστημα 15-18/2/2019, το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.  και ημερομηνία αποσφράγισ

Σελίδες