Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4332 (ΦΕΚ 76 Α’/2015) οι φοιτητές των ΑΕΙ έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα όπως ορίζονται στις παραγράφους του παρόντος άρθρου.

Στο άρθρο 59 του Ν. 4415 (ΦΕΚ 159 Α’/2016) ρυθμίζονται θέματα μετεγγραφών.

Για το ακαδ. έτος 2019-2020 οι φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μετεγγραφής τους, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την Εγκύκλιο Μετεγγραφών αριθ. 159709/Ζ1/11.10.2019.

Τέλος επιτρέπεται η αμοιβαία Μετεγγραφή σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα χωρίς τον περιορισμό του εισοδηματικού κριτηρίου ή του κριτηρίου ποσόστωσης όχι όμως από και προς σε Πανεπιστήμια των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Αποφάσεις για αμοιβαία: 2014, 2015.

Σχετικά:
ΦΕΚ 2549/25.6.2020 με τις αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων 2020