Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Χημικών Μηχανικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Εισαγωγής τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών
στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών
 
Το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών προκηρύσσει, για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 (εαρινό εξάμηνο), την εισαγωγή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών τριάντα (30) µεταπτυχιακών φοιτητών. Το πρόγραµµα οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωµα (Δ.Δ.) και σε Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε µία από τις περιοχές:
1. Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών
2. Περιβάλλον και Ενέργεια
3. Φυσικές, Χηµικές και Βιοχηµικές Διεργασίες
4. Προσοµοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθµιση Διεργασιών
Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί διπλωµατούχοι Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών και λοιπών Τµηµάτων Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τµηµάτων Σχολών Θετικών Επιστηµών. Υποψηφιότητα επίσης μπορούν να θέσουν φοιτητές των παραπάνω σχολών οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους.
Σχεδόν όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος οι οποίοι κάνουν διδακτορικό καλύπτονται οικονοµικά µε υποτροφίες ερευνητικών προγραµµάτων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν µε επιτυχία σε οκτώ (8) συνολικά μεταπτυχιακά µαθήµατα, σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Τµήµατος.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011, στη Γραµµατεία του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, Τ.Κ.26504, Πάτρα, τηλ.: 2610-969500 (και 502), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραµµατεία ή τη τυπώνετε από την ιστοσελίδα του Τµήµατος, www.chemeng.upatras.gr).
2. Πρόσφατο Βιογραφικό Σηµείωµα.
3. Τρεις συστατικές επιστολές (σε έντυπα που χορηγούνται από τη Γραµµατεία ή στην ιστοσελίδα του Τµήµατος, www.chemeng.upatras.gr).
4. Αντίγραφο διπλώµατος / πτυχίου (εφόσον υπάρχει).
5. Αναλυτική Βαθµολογία.
6. Γραπτή έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυµεί ο υποψήφιος την εισαγωγή του στο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος και τους γενικότερους στόχους του (επιστηµονικούς, επαγγελµατικούς κ.λ.π.).
7. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.
      Μετά από αρχική εξέταση των αιτήσεων η επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος θα επιλέξει τους υποψηφίους που θα προσέλθουν για προσωπική συνέντευξη. Κατά τη συνέντευξη θα εξετάζεται η τεχνική κατάρτιση και η έφεση των υποψηφίων για ερευνητική εργασία. Η συνέντευξη των υποψηφίων θα γίνει την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011, στην Αίθουσα Σεµιναρίων του Τµήµατος.
                                                                                                 
Πάτρα, 1 Νοεμβρίου 2011
                                                                                                             
Ο Πρόεδρος
ΣΟΓΟΜΩΝ ΜΠΟΓΟΣΙΑΝ

Responsible: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Phone: 
2610-997950
Fax: 
2610-996665