Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών προκηρύσσει, για το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 (χειμερινό εξάμηνο), την εισαγωγή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών. Το πρόγραµµα οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωµα και σε Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε µία από τις περιοχές:
1. Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών
2. Περιβάλλον και Ενέργεια
3. Φυσικές, Χηµικές και Βιοχηµικές Διεργασίες
4. Προσοµοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθµιση Διεργασιών
Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί διπλωµατούχοι Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών και λοιπών Τµηµάτων Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τµηµάτων Σχολών Θετικών Επιστηµών. Υποψηφιότητα επίσης μπορούν να θέσουν φοιτητές των παραπάνω σχολών οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους.
Σχεδόν όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος οι οποίοι κάνουν διδακτορικό καλύπτονται οικονομικά µε υποτροφίες ερευνητικών προγραµµάτων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν µε επιτυχία σε δέκα (10) συνολικά μεταπτυχιακά μαθήματα, σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Τµήµατος.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 14 Μαΐου 2012, στη Γραµµατεία του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, Τ.Κ. 26504, Πάτρα, τηλ.: 2610-969500 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραµµατεία ή τη τυπώνετε από την  ιστοσελίδα του Τµήµατος www.chemeng.upatras.gr).
2. Πρόσφατο Βιογραφικό Σηµείωµα.
3. Τρεις συστατικές επιστολές (σε έντυπα που χορηγούνται από τη Γραµµατεία ή την ιστοσελίδα του Τµήµατος, www.chemeng.upatras.gr).
4. Αντίγραφο διπλώµατος/πτυχίου (εφόσον υπάρχει).
5. Αναλυτική Βαθµολογία.
6. Γραπτή έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυµεί ο υποψήφιος την εισαγωγή του στο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος και τους γενικότερους στόχους του (επιστηµονικούς, επαγγελµατικούς κ.λ.π.).
7. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.
Μετά από την αρχική εξέταση των αιτήσεων, η επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος θα επιλέξει τους υποψηφίους που θα προσέλθουν για προσωπική συνέντευξη. Κατά τη συνέντευξη θα εξετάζεται η τεχνική κατάρτιση και η έφεσή των υποψηφίων για ερευνητική εργασία. Η συνέντευξη των υποψηφίων θα γίνει την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος μέσω της ιστοσελίδας www.chemeng.upatras.gr
 
   Πάτρα, 4 Απριλίου 2
 
    Ο Πρόεδρος
  ΣΟΓΟΜΩΝ ΜΠΟΓΟΣΙΑΝ

Responsible: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ερευνας
Phone: 
2610-969045
Fax: 
2610-996665