Εισαγωγή τριάντα πέντε (35) Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών α'εξάμηνο σπουδών 2012-2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για την εισαγωγή Τριάντα πέντε  (35)  Μεταπτυχιακών Φοιτητών
στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, στο Α΄ Εξάμηνο Σπουδών του ακαδ. έτους 2012-2013
 
Το Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδ. έτος 1994-95 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο οδηγεί στην απονομή διδακτορικού διπλώματος.
Το Τμήμα περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:
α) Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών & Εμβιομηχανικής, με αντικείμενο τη μηχανική του παραμορφώσιμου σώματος, τη μηχανική και την τεχνολογία προηγμένων υλικών και την εμβιομηχανική,
β)   Κατασκευαστικός Τομέας, με αντικείμενο τη σχεδίαση και κατασκευή στοιχείων και συστημάτων,
γ) Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος, με αντικείμενο τα ρευστά/αέρια τη θερμότητα, τις ενεργειακές μετατροπές και το περιβάλλον και
δ)   Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης, με αντικείμενο την οργάνωση της παραγωγής και τη διοίκηση επιχειρήσεων.
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι ή Διπλωματούχοι των παρακάτω Τμημάτων της ημεδαπής:

 • Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών,
 • Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Πολιτικών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλ. και Μεταλλουργών,  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου,
  • Μηχανολόγων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
  • Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης,
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θράκης,
 • Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
 • Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
 • Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
 • Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
  • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
  • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά,
  • Διοίκησης επιχειρήσεων, Μαθηματικών, Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
  • Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
  • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
  • Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών, Βιοτεχνολογίας, Ιατρικής και Οδοντιατρικής  Πανεπιστημίων της ημεδαπής,

καθώς και αντιστοίχων τμημάτων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

 • Μηχανικών της Σχολής Ικάρων,

 
Το Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει:
Α.  Δέκα τρείς (13) θέσεις υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για τον Τομέα Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής, όπως παρακάτω:

 1. Μία   (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Εμβιομηχανικής - Ιστοτεχνολογίας»,
 2. Δύο   (2) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Αντοχής Υλικών»,
 3. Δύο   (2) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Μηχανικής Συμπεριφοράς Υλικών »,
 4. Δύο   (2) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Ανάλυσης Ελαφρών κατασκευών»,
 5. Μία   (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Κατασκευή και χαρακτηρισμός νέων υβριδικών νανοσυνθέτων υλικών με εφαρμογές στα ηλιακά στοιχεία»,
 6. Μία   (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Σύνθετα υλικά για εφαρμογές στον επιταχυντή σωματιδίων CERN »,
 7. Δύο   (2) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Μηχανικής Συμπεριφοράς Συνθέτων Υλικών με τροποποιημένη μήτρα»,
 8. Μία   (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Επίλυση προβλημάτων μηχανικής μεγάλης κλίμακας με την μέθοδο των συνοριακών στοιχείων»
 9. Μία   (1) θέση στην θεματική περιοχή «Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών με έμφαση στην Αστοχία λόγω Διάβρωσης».

 
Β. Εννέα  (9) θέσεις υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για τον Κατασκευαστικό Τομέα, όπως παρακάτω:

 1. Δύο   (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο της «Ρομποτικής»,
 2. Μία   (1) θέση στην επιστημονική περιοχή  «Τριβολογία Ελατηρίων Μηχανών Εσωτερικής Καύσης»,
 3. Μία   (1) θέση στην επιστημονική περιοχή  «Αυτόματα Συστήματα Παρακολούθησης της Υγείας Ανεμογεννητριών»,
 4. Μία   (1) θέση στην επιστημονική περιοχή  «Δυναμική Μοντελοποίηση Μηχανολογικών Κατασκευών υπό Μεταβαλλόμενες / Στοχαστικές Συνθήκες Λειτουργίας και Εφαρμογές»,
 5. Μία   (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Μέθοδοι μη Στάσιμης Ανάλυσης Ταλαντωτικών Σημάτων με Εφαρμογές σε Γέφυρες και Μηχανισμούς»,
 6. Μία   (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Ανάπτυξη Καινοτόμων Στοχαστικών Συστημάτων Εναέριας Κυκλοφορίας Αεροσκαφών»,
 7. Δύο   (2) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Συστημάτων Παραγωγής».

 
 
Γ.   Δώδεκα (12) θέσεις υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για τον Τομέα Ενέργειας, Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος, όπως παρακάτω:

 1. Τέσσερις (4) θέσεις με γνωστικό αντικείμενο σε θέματα Ρευστοθερμικών Φαινομένων, Τύρβης και Καύσης  με Πειραματικές ή / και με Υπολογιστικές Μεθοδολογίες και Εφαρμογές σε Προβλήματα Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Αεροναυτικής,
 2. Δύο      (2)  θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση πολυφασικών ροών σε ρευστοδυναμικές μηχανές, υδροπνευματικές αντλίες και συστήματα διαχωρισμού φάσεων»,
 3. Δύο      (2)  θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Εκμετάλλευση Ηλιακής Ενέργειας»,
 4. Τέσσερις (4) θέσεις με γνωστικό αντικείμενο σε θέματα Ρευστοθερμικών Φαινομένων, Τύρβης, Καύσης και Διφασικών ροών με Πειραματικές ή / και με Υπολογιστικές Μεθοδολογίες και Εφαρμογές σε Προβλήματα Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Αεροναυτικής και Βιολογικών Ροών.

 
Δ. Μία (1) θέση  υποψήφιου Μεταπτυχιακού Φοιτητή για τον Τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης, όπως παρακάτω:
      1.   Μία      (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Συνεργατική Λήψη Αποφάσεων».
 
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26500, Πάτρα, (Τηλ. 2610 969403 και 2610 969400), μέχρι και   7 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από την Γραμματεία)
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 4. Βιογραφικό σημείωμα
 5. Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.
 6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν)
 7. Τρεις (3) συστατικές επιστολές. Αυτές μπορούν να αποσταλούν απευθείας από τους συντάκτες στην Γραμματεία του Τμήματος.
 8. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας (εφ' όσον υπάρχουν) και οτιδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο υποστηρίζει την αίτηση του υποψηφίου κατά την κρίση του.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών στα παραπάνω τηλέφωνα.
 
 Πάτρα    9  Ιουλίου 2012
 
 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
 
 
 
Καθηγητής
Σπύρος Παντελάκης

 

Responsible: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ερευνας
Phone: 
2610.969045
2610.969043
Fax: 
2610.996665