Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ Ιατρική Φυσική

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για εισαγωγή δεκαοκτώ (18) μεταπτυχιακών φοιτητών
 
Τα Τμή­μα­τα Ια­τρι­κής και Φυ­σι­κής του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πα­τρών συ­νερ­γα­ζό­με­να με  Ευ­ρω­πα­ϊ­κά Πα­νε­πι­στήμια συ­ντο­νί­ζουν, ορ­γα­νώ­νουν και λει­τουρ­γούν και κα­τά το α­καδημαϊκό έ­τος 2012-2013 Πρό­γραμ­μα Με­τα­πτυ­χια­κών Σπου­δών στην Ια­τρι­κή Φυσική.
 
1. Κατηγορίες πτυχιούχων:
Γί­νο­νται δε­κτοί για εγγραφή μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι των Τμημάτων Φυ­σι­κής, Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών των Α­ΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμη­μά­των ο­μο­ταγών Ι­δρυ­μά­των της Αλ­λο­δα­πής, των οποίων το πτυχίο / δίπλωμα έχει α­να­γνω­ρι­σθεί α­πό τον ΔΟΑΤΑΠ.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω αναφερομένων Τμημάτων υπό την προϋπόθεση ότι αν επιλεγούν, θα πρέπει να υποβάλουν τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών.
Γίνονται επίσης κατ΄ αρχήν δεκτές προς εξέταση αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών συναφών Τμημάτων των ΑΤΕΙ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επίσης γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι του ΙΚΥ σε σχετικό αντικείμενο.
 
2. Διάρκεια του Προγράμματος:
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τέσσερα διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων, τα τρία πρώτα πε­ρι­λαμ­βά­νουν δι­δα­σκα­λί­α μα­θη­μά­των και ερ­γα­στη­ρια­κών ασκήσεων και το τελευταίο εκ­πό­νη­ση δι­πλω­μα­τι­κής ερ­γα­σί­ας με ειδίκευση στην Ια­τρική Φυ­σι­κή.
 
3. Διδάσκοντες:
Διδάσκοντες του προγράμματος σπουδών είναι Έλληνες και Ξένοι Καθηγητές.
 
4. Επιλογή Μεταπτυχιακών φοιτητών:
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί με συνέντευξη στην οποία θα συνεκτιμώνται οι γνώσεις στη Γενική Φυσική, η όλη προσωπικότητα και τα κίνητρα των υποψηφίων.
Προϋπόθεση συμμετοχής των φοιτητών στο Πρόγραμμα είναι η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, η οποία θα πιστοποιηθεί κατά τη συνέντευξη
Η εν λόγω συνέντευξη θα διεξαχθεί στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Παν/μίου Πατρών, στις 20 Σεπτεμβρίου 2012.
 
5. Υποβολή δι­και­ο­λο­γη­τικών:
Ο υποψήφιος ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
     Αίτηση (χορηγείται ειδικό έντυπο από τις Γραμματείες των Τμημάτων Ιατρικής και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών).
     Φω­το­αντίγραφο α­στυ­νο­μι­κής ταυ­τό­τη­τας (επικυρωμένο).
     Αντίγραφο πτυ­χί­ου (επικυρωμένο). Γίνεται επίσης δεκτό πι­στο­ποι­η­τι­κό αναλυτι­κής βαθ­μο­λο­γί­ας με βε­βαί­ω­ση ό­τι ο υ­πο­ψή­φιος έ­χει εκ­πλη­ρώ­σει ό­λες τις υ­πο­χρε­ώ­σεις για την α­πό­κτη­ση του πτυχίου.
     Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
     Λοιπούς τίτλους και στοιχεία: (Συστατικές επιστολές, αντίγραφα ερ­γα­σιών, συμ­με­το­χή σε ε­ρευ­νη­τι­κά προ­γράμ­μα­τα και σχε­τι­κή ε­μπει­ρί­α κλπ.)
 
6. Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών:
Ως προθεσμία υποβολής δι­και­ο­λο­γη­τι­κών ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Προγράμματος στον Ημερήσιο Τύπο, μέχρι και στις 14 Σεπτεμβρίου 2012.
 
7. Αξιολόγηση Υποψηφίων:
Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμάται ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος, η διάρκεια σπουδών για την απόκτησή του, η τυχόν ύπαρξη διπλωματικής εργασίας στην Ιατρική Φυσική, η ύπαρξη τυχόν δημοσιεύσεων σε συναφή αντικείμενα και ο βαθμός της προσωπικής συνέντευξης.
Η ταυτότητα των υποψηφίων ελέγχεται από το δελτίο αστυνομικής ή άλλο επίσημο έγγραφο πιστοποιητικό για τη ταυτότητά τους, που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία τους.
 
8. Α­να­γνώ­ρι­ση και προοπτικές:
Με­τά την ο­λο­κλή­ρω­ση των σπου­δών, α­πο­νέ­μεται δί­πλω­μα Με­τα­πτυ­χια­κών Σπου­δών ει­δί­κευ­σης στην Ια­τρι­κή Φυ­σι­κή.
 
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος δημοσιεύεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 73Β΄/8.2.99 όπως τροποποιήθηκε με βάση την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρ. 463/7.7.11).
 
Πληροφορίες:                                   
Πανεπιστήμιο Πατρών,
α. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής                             
ΤΗΛ: 2610-969144
FAX: 2610-992496.
 
β. Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,
ΤΗΛ.:2610-969107, 2610-992942
FAX: 2610-996103                 
Web site : www.med.upatras.gr
 
γ. Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
ΤΗΛ.: 2610-997471, 2610-997441
 
 
Πάτρα, 28 Ιουνίου 2012
 
 
 
Ο Πρόεδρος
της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ
 
 
 
 
                  Παύλος Βασιλάκος
                                                                                                   Καθηγητής
 
 

Responsible: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ερευνας
Phone: 
2610.969045
2610.969043
Fax: 
2610.996665