Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχικών φοιττητών στο ΠΜΣ Σ.Ε.Σ.Ε.

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ:
ΘΕΩΡΙΑ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Σ.Ε.Σ.Ε.)
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 
Η Διατμηματική Επιτροπή του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στα πλαίσια του Προγράμματος : «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών: Θεωρία, Υλοποιήσεις, Εφαρμογές» (Σ.Ε.Σ.Ε.) αποφάσισε την προκήρυξη 25 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.
 
Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν τα Τμήματα:

  • Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών1
  • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 

  1. Το Δ.Π.Μ.Σ. Σ.Ε.Σ.Ε. οδηγεί:

                                    α) σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Η διάρκεια σπουδών είναι 1.5                                    έως 3 έτη.
                                    β) σε απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.). Η διάρκεια σπουδών είναι από 3                                  έως 6 έτη.
2.         Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο 2012.
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
            Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισης στη διαδικασία επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2α του Ν. 2083/1992 απόφοιτοι των Τμημάτων:

  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
  • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
  • Φυσικής και
  • Πληροφορικής

Των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, πτυχιούχοι άλλων αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και οι πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων των Τ.Ε.Ι.
Μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και όσοι αναμένουν να γίνουν πτυχιούχοι μετά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2011 και οφείλουν μέχρι 2 μαθήματα. Η εγγραφή τους θα γίνει μόνο μετά την προσκόμιση αντίγραφου πτυχίου ή πιστοποιητικό ότι έχουν περατώσει τις σπουδές τους.
 
            Για την επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών γίνεται συνέντευξη των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν την ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί στο διαδίκτυο στη σελίδα του Τμήματός μας. Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων θα ληφθούν υπ΄ όψη η γενική βαθμολογία, η διπλωματική εργασία, η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και οι συστατικές επιστολές.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012,στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Η τελική αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει έως 30 Σεπτεμβρίου 2011.
α) Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από την Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και τη σελίδα του διαδικτύου http://www.upatras.gr/dsp.
β) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν περατώσει τις σπουδές τους
γ) Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
δ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
ε) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/ και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
στ) Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής.
η) Δύο συστατικές επιστολές.
      ζ) Μία φωτογραφία
 
            Η εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται σύμφωνα με την Υ.Α. αριθμ. 51345/Β7/7.7.2003 ΦΕΚ δημοσίευσης αριθμ. 969/τ.Β/15.7.2003 όπως τροποποιήθηκε με βάση την απόφαση της Συγκλήτου του Π/Π αριθμ. 452/15.7.2010. Αναμένεται η έκδοση της Υ.Α για την λειτουργία του Π.Μ.Σ.
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται
α) από τον υπεύθυνο του προγράμματος Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Δρ. Θάνο Στουραΐτη (Τηλ: 2610-997283, 2610-996443 fax: 2610-994798, e-mail: dsp(at)upatras.gr. Διαδίκτυο: http://www.upatras.gr/dsp). Και
β) στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Πατρών, Τηλ.: 2610-996940, FAX: 2610-993469, και e-mail http://www.ceid.upatras.gr.
 
Πάτρα,
5.6.2012
 
                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕ
 
 
                                                                                         ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
 

Responsible: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ερευνας
Phone: 
2610.969045
2610.969043
Fax: 
2610.996665